oprava chodníků

Odpověď…

Dobrý den, bydlím v Bořivojově ulici na Praze 3 a v neděli 6. května 2012, tedy v době, kdy většina obcí má dokonce vyhlášku o dodržování klidu a zakazuje, či alespoň žádá občany, aby nevyužívali hlučné přístroje v neděli, tedy v den, který je obecně považován za den pracovního klidu a odpočinku, mě probudí v 7:00 v ranních hodinách dělníci, rozebírající chodník a házející kostky do plechového kontejneru? Vzhledem k tomu, že se jedná o práci na veřejném chodníku (resp. zřejmě na kanálech, při kterém je rozebírán veřejný chodník), předpokládám, že se jedná o práci na objednávku městské části. Nutno podotknout, že se celá akce konala v nepřímé blízkosti mého bytu a dokonce za zavřenými okny, a dle dalších spoluobčanů vyhlížejících z oken vzbudila celou ulici. Vše vygradovalo ve 13:00, kdy k nedělnímu obědu začaly vrtat zbíječky. Hluk opět přehlušil vlastní slova. Dle informací dostupných na internetu se v této ulici nestala žádná havárie. Můžete mi tak, prosím, podat vysvětlení, z jakého důvodu se práce na chodníku konají v neděli, považované za den klidu, když se nejedná o havárii a práce nejsou naplánovány na všední dny? Děkuji za odpověď.

Vážená paní,
k Vaší stížnosti na hluk v Bořivojově ul.č.?? dne 6.5.2012 sděluji následující:

  • chápu Vaše rozhořčení ale bohužel je v dnešní hektické době běžné, že firmy pracují stále a to i o sobotách, nedělích a státních svátcích vzhledem k požadovaným termínům na odevzdání díla

  • asi by bylo bývalo vhodné dotázat se pracovníků způsobující hluk z které jsou firmy a stěžovat si tam, možná by se zjistilo, že mají povoleny práce i během sobot a nedělí, i v těchto případech je ale možné obrátit se  na Městskou policii

  • zatím nám není nic známo o vyhlášce zakazující hlučné práce o víkendech v Praze, omezení hlučných prací je dáno pouze vyjádřením hygienického orgánu k předmětné stavbě, některé činnosti však nelze provádět tzv.“potichu“, tj.bourání  asfaltových a betonových povrchů, nakládání suti atd.

  • veřejný chodník je veřejný tím, že jej užívá veřejnost, jinak je jeho  majitelem Hlavní město Praha nikoliv Městská část

  • Městská část Praha 3 opravy chodníků na svém území nezajišťuje, tyto práce zajišťuje Technická správa komunikací hl.m.Prahy, Řásnovka 8, Praha 1 takto Magistrátem hl.m.Prahy pověřená organizace pro správu a údržbu, Městská část Praha 3 pouze poskytuje na opravy chodníků značné finanční částky (pro r.2012 – 30,0mil.Kč)

  • vzhledem k tomu, že v Bořivojově ul.2 – 8 a 7 -23 má probíhat rekonstrukce mozaikového chodníku se zahájením 10.5.2012  pro objednatele TSK hl.m.Prahy dotovaná z prostředků Městské části Prahy 3, předmětný hluk způsobily zřejmě pracovníci správců inženýrských sítí v chodníku (voda, plyn, přípojky elektro, kabelové rozvody televize atd.), kteří se snažili těsně před vlastní rekonstrukcí povrchu chodníku provést ještě nezbytné opravy a úpravy svých zařízení

Doufám, že jsem alespoň trošku vysvětlil problematiku oprav chodníků pro veřejnost, které bohužel zase vadí hluk. Ale ono to opravdu jinak nejde. Takže prosím vydržte, budete mít pěkné chodníky.

S pozdravem
Jaroslav Svoboda (Odbor technické správy majetku a investic/oddělení technické)


nadměrný hluk

Odpověď…

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, zdali platí v domech, které dosud vlastní Městská část Praha 3, nějaký domovní řád, případně, zdali je možné mi ho touto cestou zaslat. (Konkrétně mi jde o hlučné domácí práce v neděli a o svátcích, případně hodiny tzv. nočního klidu.) Děkuji

Domovní řád upravovala v minulosti vyhláška Národního výboru hlavního města Prahy č. 1/1974 Sb. NVP, kterou se vydává domovní řád.  Tato vyhláška byla zrušena vyhláškou č. 14/1999 hl. města Prahy.  S účinností od 1.7.1999 není existence domovního řádu upravena žádným právním předpisem.  Záleží pouze na vlastníkovi domu, zda si nějaký domovní řád schválí.  Městská část Praha 3 žádný domovní řád pro své byty schválený nemá. 

Rušení klidu o víkendu a svátcích nutno posuzovat podle obecných ustanovení občanského zákoníku.  

§ 690 občanského zákoníku:

Nájemci jsou povinni při výkonu svých práv dbát na to, aby v domě bylo vytvořeno prostředí zajišťující ostatním uživatelům domu nerušený výkon jejich práv.

Rušení nočního klidu je přestupkem podle § 47 odst. 1, písm. b) zákona č.200/1990 Sb. o přestupcích:

§ 47

(1) Přestupku se dopustí ten, kdo

a) neuposlechne výzvy úřední osoby při výkonu její pravomoci,

b) poruší noční klid,

c) vzbudí veřejné pohoršení,

d) znečistí veřejné prostranství, veřejně přístupný objekt nebo veřejně prospěšné zařízení anebo zanedbá povinnost úklidu veřejného prostranství,

e) úmyslně zničí, poškodí, znečistí nebo neoprávněně odstraní, zamění, pozmění, zakryje nebo přemístí turistickou značku nebo jiné orientační označení,

f) poruší podmínky uložené na ochranu veřejného pořádku při konání veřejných tělovýchovných, sportovních nebo kulturních podniků anebo v místech určených k rekreaci nebo turistice,

g) poškodí nebo neoprávněně zabere veřejné prostranství, veřejně přístupný objekt nebo veřejně prospěšné zařízení,

h) neoprávněně založí skládku nebo odkládá odpadky nebo odpady mimo vyhrazená místa.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) až c) lze uložit pokutu do 5000 Kč, za přestupek podle odstavce 1 písm. d) pokutu do 20 000 Kč, za přestupek podle odstavce 1 písm. e) a f) pokutu do 3000 Kč a za přestupek podle odstavce 1 písm. g) a h) pokutu do 50 000 Kč.

Pojem rušení nočního klidu je subjektivní a vychází z určitého konsenzu společnosti na tom, co a v kterou denní dobu, příp. ve které hodiny, je rušením nočního klidu. Panuje úzus, že dobou nočního klidu je interval 22,00 hod. - 06,00 hod. a přes neexistenci normy, která by v současné době danou otázku výslovně upravovala, zde zpravidla nevznikají spory (byť si lze představit místa, kde považují za počátek nočního klidu hodinu dřívější i pozdější nebo kde se vzhledem k místním podmínkám nebo ročnímu období bude doba nočního klidu chýlit ke konci již kolem páté hodiny ranní). Jako určité vodítko při výkladu pojmu noční klid může s odkazem na potřebu jednotného a systematického výkladu právního řádu sloužit i § 34 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, kde se pro účely kontroly dodržení povinností v ochraně před hlukem a vibracemi noční dobou rozumí doba mezi 22,00 a 06,00 hodinou.

Problematičtější je definice, resp. vyhodnocení, co už je rušením, a to rušením, které by v takové míře porušovalo nebo ohrožovalo zájem chráněný zákonem, resp. zájem společnosti (§ 2 odst. 1 zákona o přestupcích), že půjde o přestupek. I rušení je subjektivní kategorií a jiný bude pohled na rušení nočního klidu v těsném sousedství zábavního centra a jiný v zahradní čtvrti nebo poklidné obci. V zásadě by se mělo přihlížet k hluku běžně se vyskytujícímu na daném místě (běžný provoz na ulici, běžné užívání domů, bytů, běžný hovor, běžné projevy domácích zvířat atd.), a dále k hluku, jehož výskyt na daném místě nelze ovlivnit (vlaky, auta, průmyslové provozy), oproti hluku, který z těchto v místě obvyklých mezí už vybočuje a kde zároveň původce hluku mohl jeho produkci ovlivnit nebo jí zabránit (křik na ulici, hlasitá hudební produkce, převracení popelnic apod.).

Mgr. Harapát


Psi - náhubky

Odpověď…

Dobrý den, zajímalo by mě kdy se někdo začne zajímat o děsnou nálevnu " Rokycanova 29 ". Denně se tam chlastá do 05.00 hod. Možná by neškodilo se zaměřit na dozor od měst. policie. Pořád za rohem v Sabinově ul. parkují auta přejede kolem městské policie a nic.Dříve by na to stačily 2 pomocníci VB. Toto platíme z daní.Nemluvím o chování pejskařů. MP už to vzdala vodítka a náhubky nejsou na Žižkově " humální ". Ve zmíněné nálevně napočítáte v nočních hodinách i několik psů.

Vážený pane,
uvedená provozovna je předmětem zvýšeného zájmu strážníků Obvodního ředitelství Městské policie Praha 3. V rámci pravidelných kontrol věnujeme zvýšenou pozornost i dodržování dopravního režimu v jejím bezprostředním okolí. Omezení provozní doby uvedené provozovny však není v naší kompetenci.

K Vaší výhradě k práci MP ve vztahu k majitelům psů si dovoluji upozornit na skutečnost, že v současné době není stanovena obecná povinnost mít psa na vodítku a s náhubkem. Omezení volného pobíhání psů se v rámci hl. m. Prahy vztahuje pouze na pozemky evidované v katastru jako zeleň, zeleň v zástavbě nebo ostatní veřejná zeleň (viz obecně závazná vyhláška č. 6/2001 Sb. hl. m. Prahy, o ochraně veřejné zeleně).

S pozdravem
Ing. Dušan Machoň (ředitel OŘ MP Praha 3)


přestavba - prach

Odpověď…

Dobrý den, v domě Žerotínova 48 probíhá ve dvoře oprava domovního pláště a práce jsou spojeny s nadměrným prášením, takže se nedá vůbec větrat. Můžete s tím něco udělat? Děkuji a zdravím Ivo Hejtmánek

Dobrý den,
oprava fasády domu nevyžaduje od stavebního úřadu vydání stavebního povolení ani ohlášení. Dotčeným orgánem na úseku ochrany ovzduší je odbor životního prostředí Úřadu městské části Praha 3.
S pozdravem
Ing. J. Kozáková (Odbor výstavby)


vyhláška

Odpověď…

Dobry den, rada bych se informovala, zda v teto mestske casti plati vyhlaska proti hluku, pokud ano, muzete mi prosim poslat zneni vyhlasky nebo odkaz, kde ji najdu? Dekuji a jsem s pozdravem Spilarova

Dobrý den, obecně závazné vyhlášky vydává pouze hl. město Praha a mají platnost pro všechny městské části.
Obecně závazné vyhlášky jsou umístěny na webových stránkách hl. města Prahy www.praha-mesto.cz. Pokud je mi známo hlavní město Praha nevydalo žádnou protihlukovou vyhlášku, týkající se veřejného pořádku.
Eva Cihelková (vedoucí odboru občansko správního)


Hluk při stavebních pracech

Odpověď…

Dobrý den, obracím se na Vás s dotazem, jaká muže být maximalní hlučnost v decibelech při stavební práci a v jak dlouhém časovém úseku muže být prováděna v jeden den.Jsem nájemníkem bytu v Lupáčově ulici a musím pododtknout,že rok a pět měsíců věčného vrtání a bourání, je nesnesitelné a velmi náročné na psychiku každého.A Vaše snížení nájemného je v těchto podmínkách směšné.Zkuste tady žít a hned by jste měli jiný názor. Předem děkuji za odpověď S pozdravem nájemník z Lupáčovky

Dobrý den,
Hladiny hluku ze stavební činnosti v chráněných vnitřních prostorách staveb stanoví Nařízení č. 148/2006 Sb. Vlády České republiky o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Dotčeným orgánem, který řeší problematiku hluku je Hygienická stanice hl.m. Prahy.
S pozdravem Ing. J. Kozáková (OV ÚMČ Praha 3)


Hluk z přestavby

Odpověď…

Dobrý den, bydlím v zprivatizovaném domě, jsme společenství vlastníků, byty máme převedené do osobního vlastnictví. Již čtvrt roku dva nájemníci provádějí kompletní, mimořádně hlučné rekonstrukční práce, včetně výměny oken, elektrického a plynoveho vedení etc etc. Oba vlastníci bytu v domě nebydlí (jeden žije v Rakousku, druhý mimo dům a jde též o cizího státního příslušníka). Můj byt se nachází přímo pod byty, kde práce probíhají. A protože jsem, coby důchodkyně, stále doma, byt se stal v podstatě neobyvatelný, práce probíhájí i o víkendu. Několikrát jsem žádala písemnou i ústní formou a sdělení termínu do kdy rekonstrukce budou trvat, relevantní odpověď jsem nedostala.Vedení našeho společenství se k celému problému staví "vlažně", nebydlí v bezprostřední blízkosti a dva ze tří členů jsou celý den v zaměstnání. Táži se,prosím,zda je povinností majitelů bytů-investorů ohlásit vlastníkům dalších bytů, nebo vedení společenství, do kdy tyto mimořádně hlučné práce budou trvat, zda je možné na nich požadovat cosi jako harmonogram prací s konkrétními termíny. Děkuji za odpověď. Iva B.

Dobrý den,
povinnosti a odpovědnost stavebníka při přípravě a provádění staveb upravuje ust. § 152 zákona č.183/2006 Sb.,stavební zákon. Zde se mimo jiné uvádí, že o zahájení prací na stavbách osvobozených od povolení je povinen stavebník v dostatečném předstihu informovat osoby těmito pracemi přímo dotčené.
S pozdravem Ing. J. Kozáková (OV ÚMČ Praha 3)


Nadměrný hluk v ulicích Votická a Soběslavská

Odpověď…

Chtěl jsem se zeptat, zda radnice plánuje nějaké omezení dopravy v ulicích - Votická, Soběslavská, U Zdravotního ústavu. Intezita dopravy se stává v této ulici nesnesitelná pro bydlení v okolních domech. Zvláště hluk z projíždějících kamionů - autobusů znemožňuje takřka otevření oken v jakoukoliv denní i noční dobu. V okolí křižovatky ulic Šrobárova - Soběslavská je hluk i přes dvojtá okna velmi intezivně slyšet.

Pokud je občan obtěžován nadměrným hlukem, pak je třeba obrátit se na Hygienickou stanici hl. m. Prahy, která tyto situace přezkoumává. Připojuji na ni odkaz http://www.hygpraha.cz/

 a další informace:

 

V případě, že je občan obtěžován nadměrným hlukem požádá HS hl. m. Prahy o přešetření situace a zjištění zda hluk působený strojem, zařízením, provozovnou, případně dopravou nepřekračuje ve výše uvedených chráněných prostorech stanovené hygienické limity (viz výše citované nařízení vlády č. 148/2000 Sb.). Hygienická stanice provede místní šetření za účelem identifikace zdroje hluku a zjištění celé řady dalších informací, potřebných pro správné zadání měření hluku. V některých případech je nezbytná součinnost občana, což v praxi znamená, že strpí šetření a následné měření ve svém obydlí (upozorňujeme na fakt, že výjimečně musí být některá měření prováděna souvisle i 24 hodin + čas na instalaci měřící techniky a někdy je nezbytné měření i opakovat). Pro účely státního zdravotního dozoru provádí potřebná měření na objednávku HS hl. m. Prahy Zdravotní ústav se sídlem v Praze. Měření ve venkovním prostředí nelze za určitých klimatických podmínek provádět (např. nízké teploty, silný vítr, déšť, sněžení apod.), proto může dojít k situaci, že vyřízení žádosti občana bude mít prodlení. Jedná se zejména o měření požadovaná v zimních měsících.


Regulace hluku v bytech o víkendech

Odpověď…

Zajímalo by mě, zda existuje vyhláška regulující hlučné práce v bytech o víkendech (například dlouhodobé vrtání atd.)

Případy, kdy hlukem soustavně obtěžuje soused souseda a nepůjde o výjimečný případ, který lze snad přejít s nadhledem, pak na tuto situaci pamatuje ustanovení § 127 občanského zákoníku upravující tzv. sousedské vztahy, kde se stanovuje, že vlastník věci se musí zdržet všeho, čím by nad míru přiměřeného poměru obtěžoval jiné vlastníky hlukem. V případě takového soustavného obtěžování hlukem je tedy možné podat žalobu na souseda s tím, že v případě úspěchu dané žaloby soud ve svém rozhodnutí zakáže sousedovi - vlastníku bytu - obtěžovat jiné sousedy - vlastníky bytu - hlukem. Toto rozhodnutí je potom vynutitelné.