Kdy proběhne privatizace

Odpověď…

V harmonogramu přípravy jednotlivých bytových domů na prodej, uveřejněném na vašich webových stránkách, je u termínu našeho panelového domu uveden rok 2016, proběhne opravdu v letošním roce privatizace ?

Bylo rozhodnuto, že před prodejem panelových domů bude provedena jejich revitalizace. Prodej bytů se může uskutečnit až po dokončení revitalizace, městská část musí zaúčtovat hodnotu investic do majetku, ke kterému dosud vykonává práva vlastníka, tzn. že bytové jednotky v těchto domech budou zařazeny do prodeje až po zaúčtování investic do revitalizace. Termín prodeje je závislý na termínu dokončení stavebních prací.


Nová pravidla pro přidělování obecních bytů

Odpověď…

Kdy budou v platnosti nová pravidla pro přidělování obecních bytů?

Usnesením RMČ  č. 331 ze dne 25.5.2016 byla schválena nová pravidla bytové politiky městské části Praha 3, která nabývají účinnosti dnem 1.6.2016 a již jsou zveřejněna na webových stránkách Prahy 3.


Privatizace Vinohradská 178

Odpověď…

Dobrý den, dnes jsem slyšel v rozhlase o privatizaci dalších bytů na Praze 3. Jednalo se také o Vinohradskou 178? Děkuji

Vážený pane,
privatizace jednotek v domě Vinohradská 178, Praha 3 je do budoucna plánována. V současné době probíhá v této oblasti prověřování domů a pozemků po technicko-právní stránce.

Aktuální informace o případném zařazení domu Vinohradská 178, Praha 3 do přípravy na prodej naleznete v příslušných usneseních Rady městské části Praha 3 a na internetových stránkách Městské části Praha 3 www.praha3.cz. Jakmile bude dům Vinohradská 178, Praha 3 zařazen do přípravy na prodej, budou o tomto oprávnění nájemci informováni písemně Odborem majetku Úřadu městské části Praha 3.

S pozdravem
Jana Martínková (Odbor majetku/ Oddělení právní a privatizace)


Kde probíhá privatizace bytů

Odpověď…

Dobrý den, chtěl bych se Vás zeptat, v jaké části Prahy aktuálně probíhá privatizace bytů (pokud možno prosil bych konkrétní název ulic) a do jaké části Prahy se privatizace teprve chystá. Předem děkuji za odpověď. Hezký den,

Vážený pane, odpovídám na Váš dotaz ze dne 12.10.2012, jehož obsahem je Vaše žádost o poskytnutí informace ohledně termínů privatizace jednotlivých domů následující. Rozhodnutí o prodeji jednotlivých bytových jednotek je na orgánech Městské části Praha 3. Tyto materiály předkládá orgánům městské části příslušný místostarosta, v tomto případě Mgr. Matěj Stropnický. Je tak zcela v jeho pravomoci rozhodnutí, zda a kdy budou předloženy. Na základě uvedených skutečností Vám v současné době nemohu sdělit bližší informace ohledně doby privatizace. S pozdravem Petra Jůzová (Odbor majetku/Oddělení právní a privatizace)


privatizace - prodej bytu

Odpověď…

Dobrý den, pokud nájemník odkoupí byt, který je městskou částí zařazen do privatizace a zaplatí celou částku ihned,existuje nějaká lhůta po kterou nemůže byt prodat třetí osobě? Děkuji

Vážená paní,
k Vašemu dotazu uvádíme:
v současně platném Souboru pravidel prodeje nemovitého majetku Městské části Praha 3 neexistuje žádné omezení pro následný prodej privatizované bytové jednotky třetí osobě.

S pozdravem a přáním pěkného dne
Ilona Červenková (Odbor majetku)


Stavební povolení

Odpověď…

Dobrý den, bydlím na Vinohradské 1704/98. Chystám se rekonstrukci bytu bez výrazných stavebních úprav. Rekonstrukci bude zařizovat firma. Můj dotaz se týká možnosti povolení stání pro dodávku se stavebním materiálem pro pracovníky firmy. Jestli si ho musí zařídit vedoucí firmy, nebo já jako majitel nemovitosti. A dále žádám o sdělení dalších podrobností. Děkuji za odpověď

Vážený pane Klofáči,
k Vašemu mailovému dotazu sděluji následující. Pro stání vozidel (resp. dodávek se stavebním materiálem) se žádná povolení ve věci zvláštního užívání komunikace nevydávají. Stání vozidel v dané lokalitě - zóně placeného stání (oblast 3) - je umožněno buď držitelům rezidenčních karet (tzv. modrá zóna) nebo návštěvníkům s platným parkovacím lístkem. Pokud se jedná konkrétně o ulici Vinohradskou, tak v úseku domů č. 89/90 - 1704/98 jsou vyhrazená parkovací krátkodobá stání (max. 2 h) pro návštěvníky zpoplatněná ve dnech pondělí až pátek v období 08:00 - 18:00 h. a v sobotu v období 08:00 - 12:00 h.

Pokud si přeci jenom chcete požádat o povolení zvláštního užívání komunikace, např. z důvodu umístění kontejneru nebo zařízení staveniště, je nutné požádat příslušný silniční správní úřad, kterým je buď náš odbor, tj. Odbor dopravy ÚMČ Praha 3, nebo Odbor dopravních agend Magistrátu hl. m. Prahy. Našeho odboru se týkají zábory všechny zábory pozemních komunikací s výjimkou záborů na vozovkách I. třídy, mezi které patří i komunikace Vinohradská. Zábory na vozovkách I. třídy, stejně tak jako umístění dopravního značení na těchto komunikacích, vyřizuje výše uvedený Odbor dopravních agend MHMP, který sídlí na adrese Jungmannova 29/35 Praha 1. Poplatek za užívání veřejného prostranství je stanoven vyhláškou č. 5/2011 Sb., hl. m. Prahy a činí 10,- Kč/m2 a den. Další poplatek se hradí správci pozemku, tj. Technické správě komunikací hl. m. Prahy. 

Pro povolení zvláštního užívání komunikace na chodníku je prvořadou podmínkou zachování průchozího profilu pro chodce v šíři min. 1,5 m, do kterého nesmí zasahovat žádný sloup veřejného osvětlení, dopravní značka, strom, atp. (min. šíře může být zvětšena dle lokality a frekvence chodců).

Dále je nutné podat řádně vyplněnou žádost včetně doložení potřebných náležitostí (nájemní smlouva s vlastníkem pozemku, tj. s Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, situační schéma se zákresem záboru , plná moc pro vyřízení písemnosti jménem žadatele). Žádost by měl podat zhotovitel, příp. lze zplnomocnit žadatele (u fyzických osob a fyzických osob podnikajících je nutná ověřená plná moc).

S pozdravem
Václav Sedlák (Odbor dopravy / oddělení silničního úřadu)


Výměna oken

Odpověď…

Dobrý den, kupuji byt na Praze 3 v Biskupcově ulici. Při prohlídce domu jsem si všiml že v některých bytech jsou vyměněna okna, potřebuji pro jejich výměnu stavební povolení, nebo stačí jen ohlášení? Jedná se o byt směřující do dvora. Děkuji s pozdravem

Dobrý den,
výměna oken dle ust. § 103 odst. 1 písm.e) stavebního zákona nevyžaduje stavební povolení  ani ohlášení stavebnímu úřadu. Před zahájením prací je nutné požádat odbor památkové péče Magistrátu hl.m. Prahy o vydání závazného stanoviska.

S pozdravem
Ing. Jana Kozáková (Odbor výstavby)


stavební odbor

Odpověď…

Dobrý den, chtěli jsme se zeptat, zda-li při výměně umakartu za sádrokarton v koupelnovém jádru potřebujeme stavební povolení, či máme podat ohlášku na stavební odbor - popřípadě co je k tomu zapotřebí. Byt máme v osobním vlastnictví a umakart je pouze z části koupelny ( 2 zdi ) Děkuji a jsem s pozdravem

Dobrý den,
Vámi navrhované stavební úpravy, spočívající v přezdění umakartového jádra nevyžadují dle ust. § 103 odst. 1 písm h) zákona č. 183/2006 Sb. ( stavební zákon), nevyžadují stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu.
S pozdravem
Ing.Jana Kozáková (Odbor výstavby)


Privatizace Kubelíková

Odpověď…

Dobrý den, četla a slyšela jsem, že Praha 3 upustila od privatizace panelových domů v Kubelíkově ul. (nad prodejnou Albert).Jedná se údajně o důvody, které byly příčinou problémů spojených s privatizací domů v Lupáčově ul. (nekvalitiní opravy domů a tím nutnost investic vlatních prostředků oprávněných majitelů - kupujících). Prosím o informaci, zda se tato zpráva zakládá na pravdě. Moc děkuji za odpověď. Dana Ficzová

Vážená paní, současné vedení radnice preferuje prodej všech domů v rámci privatizace. Není tedy pravdivou informací, že se panelové domy nebudou privatizovat. Osobně si nejsem ani vědoma toho, že by oprávnění nájemci do revitalizace zajišťované ze strany Městské části Praha 3, domů v Lupáčově ulici, museli investovat vlastní finanční prostředky.
S pozdravem
Jana Martínková (Odbor majetku/ Oddělení právní a privatizace)


Nepronajaté byty

Odpověď…

Dobry den, jsou soucasti privatizovanych bytu i byty nepronajate? Je mozne ziskat prehled techto nepronajatych bytu? Dekuji a preji hezky den

Vážený pane,
k Vašemu dotazu ze dne 20.3.2012 sděluji následující:
v souladu se Souborem pravidel nemovitého majetku MČ Praha 3 jsou bytové jednotky v domech určených k privatizaci nabízeny k odkoupení pouze oprávněným nájemcům, nikoliv třetím osobám.

Volné bytové jednotky v privatizovaných domech se pronajímají nebo prodávají ve výběrovém řízení, přičemž podmínky výběrového řízení stanoví minimální nájemné, příp. minimální kupní cenu. Kritériem posuzování nabídek jednotlivých zájemců je nabídnutá cena. Informace o případných výběrových řízeních na prodej či pronájem bytových jednotek naleznete zde.
S pozdravem
Zuzana Šafránková (Odbor majetku / oddělení právní a privatizace)


Privatizace Vinohradská 168

Odpověď…

Dobrý den, dnes jsem slyšel v rozhlase o privatizaci dalších bytů na Praze 3. Jednalo se také o Vinohradskou 168 ? Děkuji

Vážený pane,
privatizace jednotek v domě Vinohradská 168, Praha 3 je do budoucna plánována. V současné době probíhá v této oblasti prověřování domů a pozemků po technicko-právní stránce.

Aktuální informace o případném zařazení domu Vinohradská 168, Praha 3 do přípravy na prodej naleznete v příslušných usneseních Rady městské části Praha 3 a na internetových stránkách Městské části Praha 3 www.praha3.cz. Jakmile bude dům Vinohradská 168, Praha 3 zařazen do přípravy na prodej, budou o tomto oprávnění nájemci informováni písemně Odborem majetku Úřadu městské části Praha 3.

S pozdravem
Jana Martínková (Odbor majetku/ Oddělení právní a privatizace)


cena za metr čtvereční

Odpověď…

V jakém rozmezí se pohybují ceny za m2 pro rok 2012 v privatizovaných bytech? Kde bych tuto informaci našla? Děkuji za odpověď.

Vážená paní, k Vašemu dotazu ohledně ceny za m2 za prodej privatizovaných bytů pro rok 2012 Vám sdělujeme následující.

Ocenění bytových jednotek v privatizovaných domech se provádí podle Souboru pravidel prodeje nemovitého majetku Městské části Praha 3, schváleného usnesením Zastupitelstva městské části č. 178 ze dne 20.12.2011, v souladu s platnými právními předpisy o oceňování nemovitostí v době přijetí záměru prodeje, znaleckým posudkem.

Ve znaleckém posudku jsou bytové jednotky včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy oceňovány porovnávací metodou jako cena v čase a místě obvyklá, u níž se dále přihlíží zejména k funkčnosti, technickému stavu, morálnímu opotřebení a umístění oceňované nemovitosti. Takto zjištěný cenový základ, je dále upravován soustavou korekčních koeficientů.

Cena spoluvlastnického podílu na stavebním pozemku, případně dalších věcně příslušných pozemcích, se určuje na podkladě cenové mapy pozemků. Z této ceny za převáděné pozemky není poskytována sleva.

Vzhledem ke způsobu ocenění privatizovaných bytových jednotek nelze tedy předem pro daný rok stanovit rozmezí výše ceny za m2 podlahové plochy bytové jednotky.

Stanovení ceny obvyklé představuje cenu současnou – časovou, která může doznat změn v průběhu kalendářního roku nejen změnou časového horizontu, ale i vlivem dalších faktorů.

S ohledem na výše uvedené není možno předem stanovit v jakém rozmezí se budou pohybovat ceny m2 pro rok 2012 u bytových jednotek, jenž budou privatizovány.

S pozdravem
Jindřiška Labáthová (Odbor majetku, oddělení právní a privatizace)


platba nájemného

Odpověď…

Dobrý den,chtěl bych se vás zeptat,zda-li a jak dlouho budu platit nájem po připsání částky za nákup bytu městskému úřadu Prahy 3,jedná se privatizaci. Moc děkuji M.Lorenc

Vážený pane,
nájemné hradíte do doby, než se stanete vlastníkem předmětné bytové jednotky, tj. datum zápisu do Katastru nemovitostí (zpětně ke dni podání návrhu na vklad). K tomuto dni Vám také příslušná domovní správa vyhotoví vyúčtování a vyčíslí případné přeplatky či nedoplatky na nájemném.
S pozdravem
Petra Jůzová (Odbor majetku, odd. právní a privatizace)


Cedule na domech

Odpověď…

Dobrý den, naše družstvo sídlí v ulici Hájkova, Praha 3 Žižkov. Cedule s názvem ulice na našem domě je již stará a potlučená, totéž se týká orientačního a popisného čísla domu. Prosím info zda nám můžete zmíněné označení dodat či zda si je musíme nechat vyrobit na zakázku sami. Děkuji, s přátelským pozdravem Tomáš Hájek předseda představenstva BD

Dobrý den pane Hájku,
se svoji žádostí se, prosím, obraťte na Magistrát hlavního města Prahy, odbor občansko-správní, který má agendu územní orientace ve své kompetenci.
Kontakty naleznete zde

Přeji pěkný den.
S pozdravem
Monika Otmarová (Odbor vnějších vztahů)


úprava balkónu

Odpověď…

Dobrý den, ráda bych věděla, zda je pro rekonstrukci balkonů bytového domu na Jarově nutné stavební povolení nebo ohlášení stavby (vzhled balkonů se nezmění) a jaké doklady je třeba předložit. S pozdravem Markéta Rohanová

Dobrý den,
Zákon zná v zásadě dva druhy oprav. Pokud se jedná o tzv. udržovací práce, při kterých nedochází k zásahu do nosné konstrukci domu, není pro rekonstrukci třeba žádné povolení.
Pokud ale opravy zasáhnou nějakým způsobem do nosné konstrukce, je třeba žádat o stavební povolení.
Pokud vámi zamýšlená úprava odpovídá spíše druhému případu, kontaktujte prosím odbor výstavby http://www.praha3.cz/urad/odbory/odbor-vystavby/index.html
S pozdravem
Michala Púčiková (Odbor vnějších vztahů)


rozšíření nájemní smlouvy

Odpověď…

Dobrý den, chtěla bych se zeptat co vše potřebuji, když chci rozšířit nájemní smlouvu o svého partnera, který je v bytě hlášen od r.2009. Důvod je ten, že náš dům je v privatizaci a lépe zvládneme jeho financování. Děkuji za odpověď Jana Žišková

Dobrý den.
K Vašemu dotazu Vám sděluji, že je nutné napsat žádost o rozšíření nájemní smlouvy z důvodu privatizace domu na..........RČ:.... Podpisy na žádosti budou ověřeny. + tel. číslo. K žádosti doložte evidenční list a bezdlužnost. Oba Doklady získáte na počkání od příslušné domovní správě. Vzhledem k tomu, že se jedná o přítele(cizí osobu) musíme Vaši žádost předložit k projednání v bytové komisi a následně radou. Je nutné žádost s přílohami a ověřenými podpisy předložit Odboru bytů a nebytových prostor nejpozději do 6.5.2011.
S přáním hezkého dne
Kristeriová, (Odbor bytů a nebytových prostor)


stavební povolení

Odpověď…

Dobrý den, potřebujeme vyřídit vyjádření stavebního odboru, případně odboru památkové péče pro výměnu oken v bytovém domě na Vinohradech. Jakým způsobem postupovat? Jaké podklady je třeba předložit? Dům se nachází na Korunní ulici, Praha 3. Děkuji Petr Zich bytové družstvo Královské Vinohrady

Dobrý den,
Úřad Městské části Praha 3, odbor výstavby, jako věcně a místně příslušný stavební úřad se k výměně oken nevyjadřuje, protože tyto udržovací práce v souladu s ust. § 103 odst. 1 písm. e) stavebního zákona nevyžadují stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu. Před započetím prací je nutné požádat odbor památkové péče Magistrátu hl.m. Prahy ( Jungmannova 29, Praha 1)o vydání závazného stanoviska k Vašemu záměru.
S pozdravem
Ing.J.Kozáková (OV ÚMČ Praha 3)


sociální byty

Odpověď…

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, zda Městská část Praha 3 přidělovala v minulosti sociální byty a jaká pro jejich přidělení byla kritéria? Uvažuje se i v tomto volebním období o jejich obsazování? Děkuji za odpověď. Jindřich N.

Dobrý den.
Městská část Praha 3 žádné sociální byty nemá. Žádosti o byt projednává Komise bytů a nebytových prostor Městské části Praha 3 a následně RMČP3. MČ disponuje velmi malým počtem uvolněných bytů, takže každá žádost je posuzována individuelně. Přihlíží se k přeplněnosti bytu, závadnost bytu, zdravotní a sociální důvody.
Marta Kristeriová (Odbor bytů a nebytových prostor)


Ostromečská

Odpověď…

Dobrý den, bydlím v Ostromečské ulici a dozvěděl jsem se o chystané privatizaci bytů. Chtěl bych se tímto prostřednictvím emailu pozeptat zda se budou privatizovat byty v této ulici, cca kdy a kolik bude stát přibližně 1 metr čtvereční. Děkuji moc za odpověď

Vážený pane,
domy (mimo jiné i domy Ostromečská 3/448, 5/395, 7/436, 9/437) uvedené v článku "Do privatizace se znovu zařadilo přes tisíc bytů" ze dne 25.3.2011 uveřejněného na webových stránkách Městské části praha 3, byly vyřazeny z Fondu bydlení, ale zatím nebyly zařazeny do přípravy na prodej, takže není znám časový horizont prodeje a cena bytových jednotek.

Privatizace na Městské části Praha 3 se uskutečňuje takto:
Domy pro přípravu na prodej doporučuje "Výbor pro majetek Městské části Praha 3", toto doporučení schvaluje Rada městské části Praha 3. V případě, že je dům zařazen do přípravy na prodej, prověřuje se po stránce geodetické, stavebně technické a po stránce majetkoprávních vztahů tak, aby byl tzv. "čistý" a nebránilo nic samotnému měření jednotlivých bytových jednotek a společných částí domu, za účelem vypracování Prohlášení vlastníka. Při měření zároveň prohlíží bytové jednotky a společné části domu znalec za účelem vypracování Znaleckého posudku.

Na základě Prohlášení vlastníka je dům rozdělen na jednotky a jednotky jsou oceněny dle platných právních předpisů v době přijetí záměru prodeje domu.

Po vypracování Prohlášení vlastníka a Znaleckého posudku je předkládán Návrh usnesení o prodeji jednotek v předmětném domě Radě městské části Praha 3, která ho doporučí Zastupitelstvu městské části Praha 3 ke schválení. Po schválení usnesení o prodeji jednotek v předmětném domě konkrétním oprávněným nájemcům za cenu stanovenou dle znaleckého posudku v Zastupitelstvu městské části Praha 3, je oprávněnému nájemci zaslána závazná Nabídka k odkoupení předmětné bytové jednotky, kterou užívá na základě nájemní smlouvy.

Pronajaté bytové jednotky, nacházející se v předmětné budově, jsou prodávány s odpovídajícím spoluvlastnickým podílem na společných částech budovy a odpovídajícím spoluvlastnickým podílem na převáděné stavební parcele (parcelách) a převáděných pozemcích jejich nájemcům, a to tak, jak stojí a leží. Smlouva o převodu vlastnictví jednotky s nájemcem bytové jednotky bude uzavřena teprve poté, co budou uhrazeny platby související s nájmem bytové jednotky a službami spojenými s užíváním bytové jednotky. Více viz. " Soubor pravidel prodeje nemovitého majetku Městské části Praha 3", který naleznete na http://www.praha3.cz/oblasti-pusobnosti/byty-nebytove-prostory-a-privatizace/privatizace.html (www.praha3.cz /IV. etapa privatizace/ Soubor pravidel prodeje nemovitého majetku Městské části Praha 3).

Oprávnění nájemci domu jsou vždy včas, ze strany Městské části Praha 3, informováni dopisem o společnosti, která bude za městskou část provádět měření za účelem vypracování Prohlášení vlastníka a o znalci, který bude oceňovat bytové jednotky.

S pozdravem
Petra Jůzová (Odbor majetku, odd. právní a privatizace)


Privatizace - Jeseniova

Odpověď…

Dobrý den, bydlím v Jeseniově ulici 19 a podle Vaší informace z 25/3/2011 budou byty v této ulici privatizovány. Mohli by jste mi poskytnout informaci, v jakém časovém horizontu a cca v jaké ceně za m2 bude privatizace realizována ? Děkuji za odpověď Luboš R.

Vážený pane,
domy uvedené v článku "Do privatizace se znovu zařadilo přes tisíc bytů" ze dne 25. 3. 2011 uveřejněného na webových stránkách Městské části praha 3, byly vyřazeny z Fondu bydlení, ale zatím nebyly zařazeny do přípravy na prodej, takže není znám časový horizont prodeje a cena bytových jednotek.

Privatizace na Městské části Praha 3 se uskutečňuje takto:

Domy pro přípravu na prodej doporučuje "Výbor pro majetek Městské části Praha 3", toto doporučení schvaluje Rada městské části Praha 3. V případě, že je dům zařazen do přípravy na prodej, prověřuje se  po stránce geodetické, stavebně technické a po stránce majetkoprávních vztahů tak, aby byl tzv. "čistý" a nebránilo nic samotnému měření jednotlivých bytových jednotek a společných částí domu, za účelem vypracování Prohlášení vlastníka. Při měření zároveň prohlíží bytové jednotky a společné části domu znalec za účelem vypracování Znaleckého posudku.

Na základě Prohlášení vlastníka je dům rozdělen na jednotky a jednotky jsou oceněny dle platných právních předpisů v době přijetí záměru prodeje domu.

Po vypracování Prohlášení vlastníka a Znaleckého posudku je předkládán Návrh usnesení o prodeji jednotek v předmětném domě Radě městské části Praha 3, která ho doporučí Zastupitelstvu městské části Praha 3 ke schválení. Po schválení usnesení o prodeji jednotek v předmětném domě konkrétním oprávněným nájemcům za cenu stanovenou dle znaleckého posudku v Zastupitelstvu městské části Praha 3, je oprávněnému nájemci zaslána závazná Nabídka k odkoupení předmětné bytové jednotky, kterou užívá na základě nájemní smlouvy.

Pronajaté bytové jednotky, nacházející se v předmětné budově, jsou prodávány s odpovídajícím spoluvlastnickým podílem na společných částech budovy a odpovídajícím spoluvlastnickým podílem na převáděné stavební parcele (parcelách) a převáděných pozemcích jejich nájemcům, a to tak, jak stojí a leží. Smlouva o převodu vlastnictví jednotky s nájemcem bytové jednotky bude uzavřena teprve poté, co budou uhrazeny platby související s nájmem bytové jednotky a službami spojenými s užíváním bytové jednotky. Více viz. " Soubor pravidel prodeje nemovitého majetku Městské části Praha 3", který naleznete na http://www.praha3.cz/oblasti-pusobnosti/byty-nebytove-prostory-a-privatizace/privatizace.html

(www.praha3.cz /IV. etapa privatizace/ Soubor pravidel prodeje nemovitého majetku Městské části Praha 3).

Přeji hezký den
Světlana Vášová (Odbor majetku)