ředitel: Mgr. Pavel Dobeš
tel.: 222 592 044
e-mail: info@zsprazacka.cz
web: www.zsprazacka.cz
kapacita školy: 380 žáků
vzdělávací program: „Školní vzdělávací program ZŠ Pražačka“

ZŠ Pražačka: „JSME NA JEDNÉ LODI“

Kdo jsme:

 • standardní základní škola s běžnými třídami na I. a II. stupni + přípravná třída pro vzdělávání předškolních dětí s odkladem
 • většina učitelů má odpovídající kvalifikaci; ostatní si dokončují potřebné vzdělání

Co nabízíme:

 • škola má 2 počítačové učebny, interaktivní tabule ve třídách
 • odborné učebny CH-Př, Fy, moderně vybavená kuchyňka a dílny pro praktické činnosti s keramickou pecí
 • na chodbách školy lze využít sportovní a odpočinkové prostory se sportovním vybavením, popř. si půjčit knihu z volně přístupných knihovniček
 • k dispozici je i blízký sportovní areál s bazénem SARAP pro hodiny Tv i ŠD
 • cizí jazyky od 1. ročníku Aj (1. třída/1 hodina týdně)
  • od 3. ročníku angličtina - 3 hod týdně
  • v 7. ročníku další jazyk – němčina/2 hodiny týdně
 • Informační technologie - od 4. ročníku; rozšiřujícím učivem tohoto předmětu je na 2. stupni „ Psaní všemi deseti“
 • Praktické činnosti na 2. stupni: příprava pokrmů, práce s technickými materiály, pěstitelské práce a svět práce
 • Věnujeme zvýšenou pozornost talentovaným žákům - umisťují ve vědomostních i sportovních soutěžích, např. Úžlabinská informatika, olympiády ze Ze, Ma, Nj, Pražská snítka, Baltík, přespolní běh, Žižkovský kolík, stolní tenis, atletika, plavání...
 • Nabízíme vlastní zájmové kroužky a kroužky DDM Ulita - výtvarný, počítačový, keramický, deskové hry, sportovní, AJ s rodilým mluvčím,..
 • Školní družina je pro žáky 1. stupně otevřena před vyučování a po výuce do 17:30
 • Školní jídelna s kuchyní v předcházejících letech prošla rekonstrukcí a strávníkům nabízí možnost výběru ze dvou jídel.
 • žáci 9. tříd jsou na zvolené střední školy a odborná učiliště přijati z 90% již v prvním kole.
 • Školní poradenské pracoviště spolupracuje s Pedagogicko psychologickou poradnou pro Prahu 3 a 9. Tým tvoří školní psycholog, výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog určený poradnou. Ve své činnosti se zaměřuje na úzkou spolupráci pedagogů a rodičů se zaměřením na žáky se specifickými poruchami učení, žáky sociálně a zdravotně znevýhodněné, a na ty, kteří mají problémy se začleněním do školního prostředí a kolektivu, šikanou apod.
 • Poradním orgánem je Rada rodičů, kterou tvoří zástupci tříd z řad rodičů. S ředitelem školy se setkávají pravidelně a projednávají organizaci a přípravu školních i mimoškolních akcí, řeší problémy a navrhují změny ke zlepšení školního prostředí a dalších aktivit.