ředitel: Mgr. Pavel Sommer
tel.: 222 725 404, 222 725 406
e-mail: sekretariat@skola-jirak.cz
web: www.skola-jirak.cz
vzdělávací program: vlastní - Duhová škola

Škola nabízí výuku Aj již od 1. roč. včetně kombinované výuky v předmětech Člověk a jeho svět (prvouka) a matematika metodou CLIL nebo tvořivou dramatiku. Od 4. roč. možnost rozšířené výuky cizích jazyků (do hodin Aj dochází i rodilý mluvčí) nebo rozšířené matematiky + informatiky při zachování kmenových tříd. Přijímací řízení vždy koncem května. Výběr ze široké nabídky volitelných předmětů. Mimo výuky Aj druhý cizí jazyk Nj, Rj, Šj, Fj. Na škole působí 3 speciální pedagogové, školní psycholog/terapeut, logoped a 4 asistenti pedagoga. Škola se koncepčně věnuje žákům s IVP (v letech 2013-2015 získala grant na program: „Podporujeme žáky se speciálními vzdělávacími potřebami – protože (i) na nich záleží“), nyní získala dotaci na výuky češtiny pro cizince. V rámci pravidelné autoevaluace probíhá od 3. ročníku ve škole testování organizací SCIO v různých předmětech (Čj, M, Aj) či oblastech (čtenářská  gramotnost, dovednosti pro život).

Vybavení: Škola má moderně vybavené učebny (pro 1. stupeň) a odborné pracovny (pro 2. stupeň) vč. 18 interaktivních tabulí. Každý žák má svou vlastní šatní skřínku.

Další výchovně vzdělávací aktivity a akce: ozdravné a vzdělávací kurzy (1.–9. roč.), lyžařské kurzy (1. st., 2. st.), plavecké kurzy (2.–3. roč.), zájezdy do Anglie, Německa, vzdělávací soutěže, charitativní vánoční výstava, sportovní turnaje atd.

Zájmová a mimoškolní činnost: na škole působí o. s. Duhové klubíčko, které zajišťuje sportovní, výtvarné i vzdělávací kroužky, jednorázové akce a výlety (i o  prázdninách), besedy s odborníky, semináře, jarní a podzimní burzy oblečení a sportovního vybavení.

Školní družina: pro žáky 1.–5. ročníků, od 6.30–18.00 hod.; většina oddělení ŠD využívá podkroví; středa věnována výletové činnosti, v rámci činnosti ŠD hodně zájmové činnosti (míč. hry, výtvarné činnosti, hip hop, kuchaříci, plavání, geocaching, hra na flétnu atd.)

Školní jídelna: výběr ze 2–3 pokrmů, realizuje program Mléko a ovoce do škol.