Usnesení zastupitelstva č. 323 ze dne 25.9. 2012

ke změně objemu rozpočtu roku 2012

č.j.: 632/2012

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Zastupitelstvo městské části

 

U S N E S E N Í

 

č. 323

ze dne 25. 9. 2012

ke změně objemu rozpočtu roku 2012

Zastupitelstvo městské části

I.       s c h v a l u j e 

 

změnu objemu rozpočtu městské části Praha 3 na rok 2012 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

II.      u k l á d á

 

1. vedoucí ekonomického odboru

1. 1.  realizovat rozpočtové opatření dle bodu I. tohoto usnesení

Ing. Vladislava H u j o v á

  starostka městské části