Usnesení zastupitelstva č. 321 ze dne 25.9. 2012

k dodatku č. 3 zřizovací  listiny  příspěvkové  organizace Mateřská škola  Milíčův dům, Praha 3, Sauerova 2/1836

č.j.: 611/2012

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Zastupitelstvo městské části

 

U S N E S E N Í

 

č. 321

ze dne 25. 9. 2012

k dodatku č. 3 zřizovací  listiny  příspěvkové  organizace Mateřská škola  Milíčův dům, Praha 3, Sauerova 2/1836

Zastupitelstvo městské části

           

 

I.       b e r e   n a   v ě d o m í 

dodatek    zřizovací    listiny    příspěvkové   organizace   Mateřská škola  Milíčův dům, Praha 3, Sauerova 2/1836, uvedený v příloze č. 1 tohoto usnesení

II.      s c h v a l u j e

 

dodatek zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola Milíčův dům, Praha 3, Sauerova 2/1836  tak, jak je uveden v příloze č. 1 tohoto usnesení

III.    u k l á d á

1. Ing. Vladislavě Hujové , starostce městské části

podepsat dodatek  č. 3 zřizovací listiny

Ing. Vladislava H u j o v á

  starostka městské části