Usnesení zastupitelstva č. 320 ze dne 25.9. 2012

k dodatku č. 1 zřizovací listiny příspěvkové organizace Sportovní a rekreační areál Pražačka se školní jídelnou, Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 19/2716

č.j.: 519/2012

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Zastupitelstvo městské části

 

U S N E S E N Í

 

č. 320

ze dne 25. 9. 2012

k dodatku č. 1 zřizovací listiny příspěvkové organizace Sportovní a rekreační areál Pražačka se školní jídelnou, Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 19/2716

 

Zastupitelstvo městské části

 

 

I.       b e r e   n a   v ě d o m í 

dodatek zřizovací  listiny  příspěvkové  organizace Sportovní a rekreační areál Pražačka se školní jídelnou, Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 19/2716  uvedený v příloze č.1 tohoto usnesení

II.      s c h v a l u j e

 

dodatek zřizovací listiny příspěvkové organizace Sportovní a rekreační areál Pražačka se školní jídelnou, Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou  19/2716tak,  jak je uveden v příloze č.1 tohoto usnesení

III.    u k l á d á

          1. Ing. Vladislavě Hujové, starostce městské části

podepsat dodatek zřizovací listiny

Ing. Vladislava H u j o v á

  starostka městské části