Usnesení zastupitelstva č. 319 ze dne 25.9. 2012

k dodatku  č. 5 zřizovací  listiny   příspěvkové    organizace   Základní škola, Praha 3, Jeseniova 96/2400

č.j.: 518/2012

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Zastupitelstvo městské části

 

U S N E S E N Í

 

č. 319

ze dne 25. 9. 2012

k dodatku  č. 5 zřizovací  listiny   příspěvkové    organizace   Základní škola, Praha 3, Jeseniova 96/2400

Zastupitelstvo městské části

I.                 b e r e   n a   v ě d o m í

 

dodatek    zřizovací    listiny    příspěvkové   organizace  Základní škola, Praha 3, Jeseniova 96/2400,  uvedený v příloze č.1 tohoto usnesení

 

                

II.              s c h v a l u j e

dodatek zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola, Praha 3, Jeseniova 96/2400  tak,  jak je uveden v příloze č.1 tohoto usnesení

 

III.          u k l á d á

 

1. Ing. Vladislavě Hujové, starostce městské části

podepsat dodatek č. 5 zřizovací listiny

 

Ing. Vladislava H u j o v á

  starostka městské části