Usnesení zastupitelstva č. 318 ze dne 25.9. 2012

k poskytnutí daru z fondu sociálního a zdravotního

č.j.: 418/2012

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Zastupitelstvo městské části

 

U S N E S E N Í

 

č. 318

ze dne 25. 9. 2012

k poskytnutí daru z fondu sociálního a zdravotního

 

Zastupitelstvo městské části

I.        s c h v a l u j e

poskytnutí daru z fondu sociálního a zdravotního

  1.  Nová Trojka, o.s., Jeseniova 19, Praha 3 ve výši 23 140,- Kč příspěvek na úhradu části nákladů spojených s účastí sociálně znevýhodněných dětí, resp. rodin z MČ Praha 3 v programech centra Nová Trojka

 

 

II.       u k l á d á

 1. vedoucímu odboru ekonomického

  zajistit realizaci bodu I. tohoto usnesení

 2. Ing. V. Hujové, starostce městské části

           podepsat příslušnou darovací smlouvu

Ing. Vladislava H u j o v á

  starostka městské části