Usnesení zastupitelstva č. 316 ze dne 25.9. 2012

ke koupi pozemku parc.č. 3980/2 v k.ú. Žižkov, vymezeného geom. plánem č. 2435-27/2012 ze dne 11.4.2012 od společnosti Půdy plus, s.r.o.,  IČ 275 62 611  

č.j.: 549/2012

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Zastupitelstvo městské části

 

U S N E S E N Í

 

č. 316

ze dne 25. 9. 2012

ke koupi pozemku parc.č. 3980/2 v k.ú. Žižkov, vymezeného geom. plánem č. 2435-27/2012 ze dne 11.4.2012 od společnosti Půdy plus, s.r.o.,  IČ 275 62 611  

 

Zastupitelstvo městské části 

I. bere na vědomí

výňatek ze zápisu Výboru pro majetek Městské části Praha 3 ze dne 14.6.2012, ke koupi pozemku parc.č. 3980/2 v k.ú. Žižkov od společnosti Půdy plus, s.r.o,  IČ 275 62 611, který je přílohou tohoto usnesení   

II.  schvaluje

koupi pozemku parc.č. 3980/2 v k.ú. Žižkov, vymezeného geom. plánem č. 2435-27/2012 ze dne 11.4.2012 od společnosti Půdy plus, s.r.o., IČ 275 62 611, z důvodu majetkoprávního narovnání, za kupní cenu stanovenou dohodou ve výši 328 020 Kč

III.  ukládá

 

 1.  Ing. Vladislavě Hujové, starostce městské části

       1.1. podepsat kupní smlouvu schválenou Radou městské části

Ing. Vladislava H u j o v á

  starostka městské části