Usnesení zastupitelstva č. 315 ze dne 25.9. 2012

k demolici budovy bývalé kuželny na pozemku parc.č. 163/20 a parc.č. 163/7 v k.ú. Žižkov

č.j.: 604/2012

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Zastupitelstvo městské části

 

U S N E S E N Í

 

č. 315

ze dne 25. 9. 2012

k demolici budovy bývalé kuželny na pozemku parc.č. 163/20 a parc.č. 163/7 v k.ú. Žižkov

 

 

Zastupitelstvo městské části

 

 

I.    bere na vědomí

výňatek ze zápisu Výboru pro majetek Městské části Praha 3 č. 7 ze dne 21.3.2012, který je přílohou tohoto usnesení

II.   schvaluje

demolici budovy bývalé kuželny na pozemku parc.č. 163/20 a parc.č. 163/7 v k.ú. Žižkov, a to zcela na náklady společnosti Viktoria Žižkov a.s.,  IČ 257 94 931

  

Ing. Vladislava H u j o v á

  starostka městské části