Usnesení zastupitelstva č. 314 ze dne 25.9. 2012

k zásadám pro poskytování půjček a darů z Fondu obnovy a rozvoje

č.j.: 593/2012

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Zastupitelstvo městské části

 

U S N E S E N Í

 

č. 314

ze dne 25. 9. 2012

k zásadám pro poskytování půjček a darů z Fondu obnovy a rozvoje

Zastupitelstvo městské části

 

I.    schvaluje

 

Zásady pro poskytování půjček a darů z Fondu obnovy a rozvoje, které jsou přílohou tohoto usnesení

Ing. Vladislava H u j o v á

  starostka městské části