Usnesení zastupitelstva č. 292 ze dne 26.6. 2012

k prodeji pronajaté bytové jednotky č. 1832/13, nacházející se v budově č.p. 1832, Praha 3, Baranova 13, zapsané na LV č. 1636 v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, pro k.ú. Žižkov, obec Praha, spolu s příslušným neoddělitelně spjatým spoluvlastnickým podílem v rozsahu 440/22676 na společných částech budovy č.p. 1832 a příslušným neoddělitelně spjatým spoluvlastnickým podílem v rozsahu 440/22676 na pozemku parc. č. 1478, přičemž uvedená budova a pozemek jsou zapsány na LV č. 1636 v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, pro k.ú. Žižkov, obec Praha, dle zák. č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů

č.j.: 449/2012

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Zastupitelstvo městské části

 

U S N E S E N Í

 

č. 292

ze dne 26. 6. 2012

k prodeji pronajaté bytové jednotky č. 1832/13, nacházející se v budově č.p. 1832, Praha 3, Baranova 13, zapsané na LV č. 1636 v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, pro k.ú. Žižkov, obec Praha, spolu s příslušným neoddělitelně spjatým spoluvlastnickým podílem v rozsahu 440/22676 na společných částech budovy č.p. 1832 a příslušným neoddělitelně spjatým spoluvlastnickým podílem v rozsahu 440/22676 na pozemku parc. č. 1478, přičemž uvedená budova a pozemek jsou zapsány na LV č. 1636 v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, pro k.ú. Žižkov, obec Praha, dle zák. č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Zastupitelstvo městské části

I.       s c h v a l u j e

prodej pronajaté bytové jednotky č. 1832/13, nacházející se v budově č.p. 1832, Praha 3, Baranova 13, zapsané na LV č. 1636 v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, pro k.ú. Žižkov, obec Praha, spolu s příslušným neoddělitelně spjatým spoluvlastnickým podílem v rozsahu 440/22676 na společných částech budovy č.p. 1832 a příslušným neoddělitelně spjatým spoluvlastnickým podílem v rozsahu 440/22676 na pozemku parc. č. 1478, přičemž uvedená budova a pozemek jsou zapsány na LV č. 1636 v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, pro k.ú. Žižkov, obec Praha, dle zák. č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeným oprávněným nájemcům, popřípadě řádným pokračovatelům v nájmu

Bytová jednotka č. 1832/13 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 440/22676 na společných částech budovy čp. 1832 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 1478, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    827 313,00 Kč

Uvedená cena bytové jednotky je maximální cena, která může být u bytové jednotky snížena v souladu se Souborem pravidel prodeje nemovitého majetku Městské části Praha 3, schváleným usnesením Zastupitelstva městské části Praha 3 č. 178 ze dne 20.12.2011

II.      u k l á d á

1. Ing. Vladislavě Hujové, starostce městské části

1.1. podepsat smlouvu o převodu bytové jednotky podle vzorové smlouvy o převodu bytové jednotky schválené Radou městské části

Ing. Vladislava H u j o v á

  starostka městské části