Usnesení zastupitelstva č. 288 ze dne 26.6. 2012

k prodeji pronajaté bytové jednotky č. 650/5, nacházející se v budově č.p. 650, Praha 3, Sudoměřská 48, zapsané na LV č. 18072 v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracovištěPraha, pro k.ú. Žižkov,obec Praha, spolu s příslušným neoddělitelně spjatým spoluvlastnickýmpodílem v rozsahu 367/9030 na společných částech budovy č.p. 650 a příslušným neoddělitelně spjatým spoluvlastnickým podílem v rozsahu 367/9030 na pozemku parc.č. 1665, přičemž uvedená budova a pozemek jsou zapsány na LV č. 18071 v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, pro k.ú. Žižkov, obec Praha, dle zák. č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů

č.j.: 404/2012

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Zastupitelstvo městské části

 

U S N E S E N Í

 

č. 288

ze dne 26. 6. 2012

k prodeji pronajaté bytové jednotky č. 650/5, nacházející se v budově č.p. 650, Praha 3, Sudoměřská 48, zapsané na LV č. 18072 v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracovištěPraha, pro k.ú. Žižkov,obec Praha, spolu s příslušným neoddělitelně spjatým spoluvlastnickýmpodílem v rozsahu 367/9030 na společných částech budovy č.p. 650 a příslušným neoddělitelně spjatým spoluvlastnickým podílem v rozsahu 367/9030 na pozemku parc.č. 1665, přičemž uvedená budova a pozemek jsou zapsány na LV č. 18071 v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, pro k.ú. Žižkov, obec Praha, dle zák. č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Zastupitelstvo městské části

I.    s c h v a l u j e

prodej pronajaté bytové jednotky č. 650/5, nacházející se v budově č.p. 650, Praha 3, Sudoměřská 48, zapsané na LV č. 18072 v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, pro k.ú. Žižkov, obec Praha, spolu s příslušným neoddělitelně spjatým spoluvlastnickým podílem v rozsahu 367/9030 na společných částech budovy č.p. 650 a příslušným neoddělitelně spjatým spoluvlastnickým podílem v rozsahu 367/9030 na pozemku parc.č. 1665, přičemž uvedená budova a pozemek jsou zapsány na LV č. 18071 v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, pro k.ú. Žižkov, obec Praha, dle zák. č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů, níže uvedenému oprávněnému nájemci, popřípaděřádným pokračovatelům v nájmu

Bytová jednotka č. 650/5 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 367/9030 na společných částech budovy čp. 650 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 1665, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    678 092,00 Kč

Uvedená cena bytové jednotky je maximální cena, která může být u bytové jednotky snížena v souladu se Souborem pravidel prodeje nemovitého majetku Městské části Praha 3, schváleným usnesením Zastupitelstva městské části Praha 3 č. 178 ze dne 20. 12. 2011.

II.   u k l á d á

1. Ing. Vladislavě Hujové, starostce městské části

1.1. podepsat smlouvu o převodu bytové jednotky podle vzorové smlouvy o převodu bytové jednotky schválené Radou městské části

Ing. Vladislava H u j o v á

  starostka městské části