Usnesení zastupitelstva č.215 ze dne 20.12. 2011

k dodatku  č. 3 zřizovací  listiny příspěvkové  organizace Mateřská škola, Praha 3, Jeseniova 98/2593

č.j.: 767/2011

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Zastupitelstvo městské části

 

U S N E S E N Í

 

č. 215

ze dne 20. 12. 2011

k dodatku  č. 3 zřizovací  listiny příspěvkové  organizace Mateřská škola, Praha 3, Jeseniova 98/2593

 

Zastupitelstvo městské části

           

 

I.       b e r e   n a   v ě d o m í 

dodatek   zřizovací    listiny    příspěvkové   organizace   Mateřská škola, Praha 3, Jeseniova 98/2593, uvedený v příloze tohoto usnesení

II.      s c h v a l u j e

 

dodatek zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola, Praha 3, Jeseniova 98/2593 tak, jak je uveden v příloze tohoto usnesení

III.    u k l á d á

1. Ing. Vladislavě Hujové , starostce městské části

podepsat dodatek č. 3 zřizovací listiny

Ing. Vladislava H u j o v á

                                      starostka městské části