Usnesení zastupitelstva č.211 ze dne 20.12. 2011

k    dodatku č. 3 zřizovací  listiny   příspěvkové    organizace     Mateřská škola, Praha 3, Buková 26/2518

č.j.: 837/2011

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Zastupitelstvo městské části

 

U S N E S E N Í

 

č. 211

ze dne 20. 12. 2011

k    dodatku č. 3 zřizovací  listiny   příspěvkové    organizace     Mateřská škola, Praha 3, Buková 26/2518

 

Zastupitelstvo městské části

        

 

I.       b e r e   n a   v ě d o m í 

dodatek    zřizovací    listiny    příspěvkové   organizace   Mateřská škola, Praha 3, Buková 26/2518, uvedený v příloze  tohoto usnesení

II.      s c h v a l u j e

 

dodatek  zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola, Praha 3, Buková 26/2518 tak, jak je uveden v příloze tohoto usnesení

III.    u k l á d á

 

1.1. Ing. Vladislavě Hujové , starostce městské části

podepsat dodatek č. 3 zřizovací listiny

Ing. Vladislava H u j o v á

 starostka městské části