Usnesení zastupitelstva č.210 ze dne 20.12. 2011

k dodatku č. 2 zřizovací  listiny příspěvkové organizace Mateřská  škola,  Praha 3, Libická 4/2271

č.j.: 836/2011

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Zastupitelstvo městské části

 

U S N E S E N Í

 

č. 210

ze dne 20. 12. 2011

k dodatku č. 2 zřizovací  listiny příspěvkové organizace Mateřská  škola,  Praha 3, Libická 4/2271

 

Zastupitelstvo městské části

        

 

I.       b e r e   n a   v ě d o m í 

dodatek    zřizovací    listiny    příspěvkové   organizace   Mateřská škola, Praha 3, Libická 4/2271 uvedený v příloze  tohoto usnesení

II.      s c h v a l u j e

 

dodatek zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola, Praha 3, Libická 4/2271 tak,  jak je uveden v příloze  tohoto usnesení

III.    u k l á d á

 

1. Ing. Vladislavě Hujové , starostce městské části

1.1. podepsat dodatek  č. 2 zřizovací listiny

Ing. Vladislava H u j o v á

starostka městské části