Usnesení zastupitelstva č.209 ze dne 20.12. 2011

k dodatku č. 2 zřizovací  listiny  příspěvkové  organizace Mateřská škola  Milíčův dům, Praha 3, Sauerova 2/1836

č.j.: 835/2011

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Zastupitelstvo městské části

 

U S N E S E N Í

 

č. 209

ze dne 20. 12. 2011

k dodatku č. 2 zřizovací  listiny  příspěvkové  organizace Mateřská škola  Milíčův dům, Praha 3, Sauerova 2/1836

Zastupitelstvo městské části

        

 

I.       b e r e   n a   v ě d o m í 

dodatek    zřizovací    listiny    příspěvkové   organizace   Mateřská škola  Milíčův dům, Praha 3, Sauerova 2/1836, uvedený v příloze  tohoto usnesení

II.      s c h v a l u j e

 

         dodatek zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola Milíčův dům, Praha 3, Sauerova 2/1836  tak, jak je uveden v příloze  tohoto usnesení

III.    u k l á d á

 

1. Ing. Vladislavě Hujové , starostce městské části

1.1. podepsat dodatek  č. 2 zřizovací listiny

Ing. Vladislava H u j o v á

                                      starostka městské části