Usnesení zastupitelstva č.208 ze dne 20.12. 2011

k dodatku č. 4 zřizovací  listiny   příspěvkové    organizace     Základní   škola Pražačka, Praha 3, Nad Ohradou 25/1700

č.j.: 834/2011

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Zastupitelstvo městské části

 

U S N E S E N Í

 

č. 208

ze dne 20. 12. 2011

k dodatku č. 4 zřizovací  listiny   příspěvkové    organizace     Základní   škola Pražačka, Praha 3, Nad Ohradou 25/1700

 

Zastupitelstvo městské části

        

 

I.       b e r e   n a   v ě d o m í 

dodatek   zřizovací    listiny    příspěvkové   organizace   Základní    škola Pražačka,  Praha 3, Nad Ohradou 25/1700,  uvedený v příloze tohoto usnesení

II.      s c h v a l u j e

 

dodatek zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola Pražačka, Praha 3, nad Ohradou 25/1700 tak,  jak je uveden v příloze  tohoto usnesení

III.    u k l á d á

 

1. Ing. Vladislavě Hujové , starostce městské části

1.1. podepsat dodatek č. 4 zřizovací listiny

Ing. Vladislava H u j o v á

 starostka městské části