Usnesení zastupitelstva č. 98 ze dne 28.6. 2011

k prodeji pronajaté bytové jednotky č. 1876/9 v budově čp. 1876, vše v k.ú. Žižkov dle zák. č. 72/1994 Sb., Praha 3, Lucemburská 44

č.j.: 364/2011

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Zastupitelstvo městské části

 

U S N E S E N Í

 

č. 98

ze dne 28. 6. 2011

k prodeji pronajaté bytové jednotky č. 1876/9 v budově čp. 1876, vše v k.ú. Žižkov dle zák. č. 72/1994 Sb., Praha 3, Lucemburská 44

Zastupitelstvo městské části

I.       s c h v a l u j e

          

prodej pronajaté bytové jednotky dle zák. č. 72/1994 Sb., níže uvedeným oprávněným nájemcům, popřípadě řádným pokračovatelům v nájmu

 

Bytová jednotka č. 1876/9 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 446/22571 na společných částech budovy čp. 1876 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 1553, vše k.ú. Žižkov

Jméno:

Cena:    801 298,00Kč

Cena uvedená u bytové jednotky je maximální cena, které může být snížena v souladu se Souborem pravidel prodeje nemovitého majetku Městské části Praha 3 schváleným usnesením Zastupitelstva městské části Praha 3 č. 153 ze dne 24.4.2008.

II.      u k l á d á

     1. Ing. Vladislavě Hujové, starostce městské části

1.1. podepsat smlouvu o převodu bytové jednotky dle vzorové smlouvy o převodu bytové jednotky schválené Radou městské části

 Ing. Vladislava H u j o v á

  starostka městské části