Usnesení zastupitelstva č. 138 ze dne 28.6. 2011

k poskytnutí půjčky z rozpočtu Městské části Praha 3  

č.j.: 546/2011

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Zastupitelstvo městské části

 

U S N E S E N Í

 

č. 138

ze dne 28. 6. 2011

k poskytnutí půjčky z rozpočtu Městské části Praha 3

 

Zastupitelstvo městské části

 

I.       s c h v a l u j e       

1.     poskytnutí půjčky z rozpočtu městské části Praha 3 ve výši

10 000 000 Kč FK VIKTORIA ŽIŽKOV a.s., IČ: 63080818, za účelem vybudování nové travnaté plochy s vyhříváním

2.     smlouvu o půjčce

II.      u k l á d á

         1. vedoucí OE

         1.1.  zajistit realizaci tohoto usnesení

         2.    Ing. Vladislavě Hujové, starostce městské části Praha 3

         2.1.  podepsat příslušnou smlouvu o půjčce                           

Ing. Vladislava H u j o v á

 starostka městské části