Usnesení zastupitelstva č. 137 ze dne 28.6. 2011

k přijetí kontokorentního úvěru u České spořitelny, a. s.

č.j.: 510/2011

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Zastupitelstvo městské části

 

U S N E S E N Í

 

č. 137

ze dne 28. 6. 2011

k přijetí kontokorentního úvěru u České spořitelny, a. s.

Zastupitelstvo městské části

I.       s c h v a l u j e 

 

přijetí kontokorentního úvěru ve výši 50 mil. Kč u České spořitelny, a. s., dle Smlouvy o kontokorentním úvěru, která je přílohou č. 1 tohoto usnesení

II.      u k l á d á

 

1. Ing. Vladislavě Hujové, starostce městské části

1.1.  podepsat příslušnou smlouvu s Českou spořitelnou, a. s.

Ing. Vladislava H u j o v á

 starostka městské části