Usnesení zastupitelstva č. 134 ze dne 28.6. 2011

k použití prostředků z Fondu obnovy a rozvoje Městské části Praha 3 - poskytnutí návratných bezúročných půjček pro opravy a rekonstrukce domů na území MČ Praha 3

č.j.: 506/2011

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Zastupitelstvo městské části

 

U S N E S E N Í

 

č. 134

ze dne 28. 6. 2011

k použití prostředků z Fondu obnovy a rozvoje Městské části Praha 3 - poskytnutí návratných bezúročných půjček pro opravy a rekonstrukce domů na území MČ Praha 3

 

Zastupitelstvo městské části 

I.       s c h v a l u j e

poskytnutí návratných bezúročných  půjček  z Fondu obnovy a rozvoje MČ Praha 3, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

II.      u k l á d á

          1.  odboru ekonomickému

1.1. připravit příslušné smlouvy o návratných bezúročných půjčkách 

         s vlastníky domů

         2.  Vladislavě Hujové, starostce městské části

         2.1. podepsat příslušné smlouvy o návratných bezúročných půjčkách

         s vlastníky domů

Ing. Vladislava H u j o v á

 starostka městské části