Usnesení zastupitelstva č. 133 ze dne 28.6. 2011

k rozšíření účelu stávající půjčky z Fondu obnovy a rozvoje Městské části Praha 3 - poskytnutí návratných bezúročných půjček pro opravy a rekonstrukce domů na území MČ Praha 3

č.j.: 451/2011

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Zastupitelstvo městské části

 

U S N E S E N Í

 

č. 133

ze dne 28. 6. 2011

k rozšíření účelu stávající půjčky z Fondu obnovy a rozvoje Městské části Praha 3 - poskytnutí návratných bezúročných půjček pro opravy a rekonstrukce domů na území MČ Praha 3

 

Zastupitelstvo městské části 

I.       s c h v a l u j e

rozšíření účelu stávající bezúročné půjčky z Fondu obnovy a rozvoje MČ Praha 3, dle přílohy tohoto usnesení

II.      u k l á d á

          1.  odboru ekonomickému

1.1. připravit příslušný dodatek smlouvy s rozšířením účelu stávající   návratné  bezúročné  půjčky s vlastníkem  domu

         2.  Ing. Vladislavě Hujové, starostce městské části

2.1. podepsat příslušný dodatek smlouvy s rozšířením účelu stávající návratné o bezúročné půjčky s vlastníkem domu

Ing. Vladislava H u j o v á

 starostka městské části