Usnesení zastupitelstva č. 132 ze dne 28.6. 2011

k použití prostředků z Fondu obnovy a rozvoje Městské části Praha 3 - poskytnutí návratných bezúročných půjček pro opravy a rekonstrukce domů na území MČ Praha 3

č.j.: 429/2011

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Zastupitelstvo městské části

 

U S N E S E N Í

 

č. 132

ze dne 28. 6. 2011

k použití prostředků z Fondu obnovy a rozvoje Městské části Praha 3 - poskytnutí návratných bezúročných půjček pro opravy a rekonstrukce domů na území MČ Praha 3

 

Zastupitelstvo městské části 

I.       s c h v a l u j e

poskytnutí návratných bezúročných  půjček  z Fondu obnovy a rozvoje MČ Praha 3, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

II.      u k l á d á

          1.  odboru ekonomickému

1.1. připravit příslušné smlouvy o návratných bezúročných  půjčkách  s vlastníky domů

         2. Ing. Vladislavě Hujové, starostce městské části

2.1. podepsat příslušné smlouvy o návratných bezúročných půjčkách s vlastníky  domů

 

Ing. Vladislava H u j o v á

 starostka městské části