Usnesení zastupitelstva č. 130 ze dne 28.6. 2011

k dodatku č. 2  zřizovací  listiny  příspěvkové   organizace Mateřská škola, Praha 3, Na Vrcholu 1a/1955

č.j.: 527/2011

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Zastupitelstvo městské části

 

U S N E S E N Í

 

č. 130

ze dne 28. 6. 2011

k dodatku č. 2    zřizovací  listiny  příspěvkové   organizace Mateřská škola, Praha 3, Na Vrcholu 1a/1955

 

Zastupitelstvo městské části

           

 

I.       b e r e   n a   v ě d o m í 

dodatek zřizovací    listiny    příspěvkové   organizace   Mateřská škola, Praha 3, Na Vrcholu 1a/1955, uvedený v příloze tohoto usnesení

II.      s c h v a l u j e

 

dodatek zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola, Praha 3, Na Vrcholu 1a/1955 tak, jak je uveden v příloze tohoto usnesení

III.    u k l á d á

1. Ing. Vladislavě Hujové , starostce městské části

podepsat dodatek  č. 2 zřizovací listiny

 

Ing. Vladislava H u j o v á

 starostka městské části