Usnesení zastupitelstva č. 129 ze dne 28.6. 2011

k dodatku č. 2  zřizovací  listiny   příspěvkové    organizace  Mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 23/119

č.j.: 526/2011

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Zastupitelstvo městské části

 

U S N E S E N Í

 

č. 129

ze dne 28. 6. 2011

k dodatku č. 2  zřizovací  listiny   příspěvkové    organizace  Mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 23/119

Zastupitelstvo městské části

           

 

I.       b e r e   n a   v ě d o m í 

dodatek zřizovací    listiny    příspěvkové   organizace   Mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 23/119, uvedený v příloze tohoto usnesení

II.      s c h v a l u j e

 

dodatek zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 23/119 tak, jak je uveden v příloze tohoto usnesení

III.    u k l á d á

1. Ing. Vladislavě Hujové , starostce městské části

podepsat dodatek  č. 2 zřizovací listiny

Ing. Vladislava H u j o v á

 starostka městské části