Usnesení zastupitelstva č. 93 ze dne 29.3.2011

k použití prostředků z Fondu obnovy a rozvoje Městské části Praha 3 – poskytnutí návratných bezúročných půjček pro opravy a rekonstrukce domů na území MČ Praha 3

č.j.:  313/2011

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Zastupitelstvo městské části

 

U S N E S E N Í

 

č. 93

ze dne 29. 3. 2011

k použití prostředků z Fondu obnovy a rozvoje Městské části Praha 3 – poskytnutí návratných bezúročných půjček pro opravy a rekonstrukce domů na území MČ Praha 3

 

 

Zastupitelstvo městské části

I.       s c h v a l u j e

 

poskytnutí návratných bezúročných půjček z Fondu obnovy a rozvoje MČ Praha 3, dle přílohy tohoto usnesení

II.      u k l á d á

 

         1. odboru ekonomickému

         1.1. připravit příslušné smlouvy o návratných bezúročných půjčkách s vlastníky domů

         2. Ing. Vladislavě Hujové, starostce městské části

         2.1. podepsat příslušné smlouvy o návratných bezúročných půjčkách s vlastníky domů

Ing. Vladislava H u j o v á
starostka městské části