Usnesení zastupitelstva č. 92 ze dne 29.3.2011

k dodatku č. 3 zřizovací  listiny   příspěvkové organizace Mateřská škola, Praha 3, U Zásobní zahrady 6/2697

č.j.:  254/2011

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Zastupitelstvo městské části

 

U S N E S E N Í

 

č. 92

ze dne 29. 3. 2011

k dodatku   č. 3 zřizovací  listiny   příspěvkové    organizace     Mateřská škola, Praha 3, U Zásobní zahrady 6/2697

Zastupitelstvo městské části

           

 

I.       b e r e   n a   v ě d o m í 

dodatek    zřizovací    listiny    příspěvkové   organizace   Mateřská škola, Praha 3, U Zásobní zahrady 6/2697, uvedený v příloze  tohoto usnesení

II.      s c h v a l u j e

 

dodatek zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola, Praha 3, U Zásobní zahrady 6/2697 tak, jak je uveden v příloze  tohoto usnesení

III.    u k l á d á 

 

1. Ing. Vladislavě Hujové, starostce městské části

1.1. podepsat dodatek  č. 3 zřizovací listiny


Ing. Vladislava H u j o v á
starostka městské části