Usnesení zastupitelstva č. 91 ze dne 29.3.2011

k dodatku č. 3  zřizovací  listiny   příspěvkové    organizace  Základní škola Pražačka, Praha 3, Nad Ohradou 25/1700

č.j.:  257/2011

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Zastupitelstvo městské části

 

U S N E S E N Í

 

č. 91

ze dne 29. 3. 2011

k dodatku č. 3  zřizovací  listiny   příspěvkové    organizace  Základní škola Pražačka, Praha 3, Nad Ohradou 25/1700

 

Zastupitelstvo městské části

           

 

I.       b e r e   n a   v ě d o m í 

dodatek    zřizovací    listiny    příspěvkové   organizace  Základní škola Pražačka, Praha 3, Nad Ohradou 25/1700,  uvedený v příloze tohoto usnesení

 

II.      s c h v a l u j e

 

dodatek zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola Pražačka, Praha 3, Nad Ohradou 25/1700 tak,  jak je uveden v příloze tohoto usnesení

III.    u k l á d á

 

1. Ing. Vladislavě Hujové , starostce městské části

1.1. podepsat dodatek č. 3 zřizovací listiny

Ing. Vladislava H u j o v á
starostka městské části