Usnesení zastupitelstva č. 90 ze dne 29.3.2011

k dodatku č. 3 zřizovací  listiny příspěvkové organizace Základní škola Chmelnice, Praha 3, K Lučinám 18/2500

č.j.:  259/2011

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Zastupitelstvo městské části

 

U S N E S E N Í

 

č. 90

ze dne 29. 3. 2011

k dodatku č. 3 zřizovací  listiny   příspěvkové   organizace   Základní škola Chmelnice, Praha 3, K Lučinám 18/2500

Zastupitelstvo městské části

            

I.       b e r e   n a   v ě d o m í 

dodatek    zřizovací    listiny    příspěvkové   organizace   Základní škola Chmelnice, Praha 3, K Lučinám 18/2500, uvedený v příloze tohoto usnesení

II.      s c h v a l u j e

 

dodatek zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola Chmelnice, Praha 3, K Lučinám 18/2500 tak, jak je uveden v příloze tohoto usnesení

III.    u k l á d á

 

1. Ing. Vladislavě Hujové , starostce městské části

1.1. podepsat dodatek  č. 3 zřizovací listiny

Ing. Vladislava H u j o v á
starostka městské části