Usnesení zastupitelstva č. 89 ze dne 29.3.2011

k dodatku č. 2 zřizovací  listiny   příspěvkové organizace Mateřská škola, Praha 3, Vozová 5/953

č.j.:  255/2011

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Zastupitelstvo městské části

 

U S N E S E N Í

 

č. 89

ze dne 29. 3. 2011

k dodatku č. 2 zřizovací  listiny příspěvkové organizace Mateřská škola, Praha 3, Vozová 5/953

Zastupitelstvo městské části

           

 

I.       b e r e   n a   v ě d o m í 

dodatek zřizovací   listiny  příspěvkové  organizace Mateřská škola, Praha 3, Vozová 5/953, uvedený v příloze tohoto usnesení

II.      s c h v a l u j e

 

dodatek zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola, Praha 3, Vozová 5/953 tak, jak je uveden v příloze tohoto usnesení

III.    u k l á d á

 

1. Ing. Vladislavě Hujové , starostce městské části

1.1. podepsat dodatek č. 2  zřizovací listiny

Ing. Vladislava H u j o v á
starostka městské části