Usnesení zastupitelstva č. 88 ze dne 29.3.2011

k  dodatku č. 2 zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská  škola,  Praha 3, Sudoměřská 54/1137

č.j.:  256/2011

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Zastupitelstvo městské části

 

U S N E S E N Í

 

č. 88

ze dne 29. 3. 2011

k  dodatku č. 2 zřizovací   listiny   příspěvkové   organizace    Mateřská  škola,  Praha 3, Sudoměřská 54/1137

 

Zastupitelstvo městské části

           

 

I.       b e r e   n a   v ě d o m í 

dodatek    zřizovací    listiny    příspěvkové   organizace   Mateřská škola, Praha 3, Sudoměřská 54/1137, uvedený v příloze tohoto usnesení

II.      s c h v a l u j e

 

dodatek zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola, Praha 3, Sudoměřská 54/1137 tak,  jak je uveden v příloze tohoto usnesení

III.    u k l á d á

 

1. Ing. Vladislavě Hujové , starostce městské části

1.1. podepsat dodatek č. 2  zřizovací listiny

Ing. Vladislava H u j o v á
starostka městské části