Usnesení zastupitelstva č. 85 ze dne 29.3.2011

k dodatku č. 1  zřizovací   listiny   příspěvkové   organizace    Mateřská  škola,  Praha 3, Jeseniova 204/2686

č.j.:  260/2011

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Zastupitelstvo městské části

 

U S N E S E N Í

 

č. 85

ze dne 29. 3. 2011

k dodatku č. 1  zřizovací   listiny   příspěvkové   organizace    Mateřská  škola,  Praha 3, Jeseniova 204/2686

 

Zastupitelstvo městské části

           

 

 

I.                 b e r e   n a   v ě d o m í 

dodatek   zřizovací    listiny    příspěvkové   organizace   Mateřská škola, Praha 3, Jeseniova 204/2686, uvedený v příloze  tohoto usnesení

II.              s c h v a l u j e

 

dodatek zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola, Praha 3, Jeseniova 204/2686 tak,  jak je uveden v příloze tohoto usnesení

III.          u k l á d á

 

1. Ing. Vladislavě Hujové , starostce městské části

1.1. podepsat dodatek  č. 1 zřizovací listiny

Ing. Vladislava H u j o v á
starostka městské části