Usnesení zastupitelstva č. 84 ze dne 29.3.2011

k Dodatku č. 1 k Darovací smlouvě č. 2010/02021/7.1 ze dne 10.11.2010

č.j.:  252/2011

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Zastupitelstvo městské části

 

U S N E S E N Í

 

č. 84

ze dne 29. 3. 2011

k Dodatku č. 1 k Darovací smlouvě č. 2010/02021/7.1 ze dne 10.11.2010

 

Zastupitelstvo městské části

I.       s c h v a l u j e

 

znění Dodatku č. 1 k Darovací smlouvě č. 2010/02021/7.1 ze dne 10.11.2010 dle přílohy č. 1, která je součástí tohoto usnesení

II.      u k l á d á

 

1. Ing. Vladislavě Hujové, starostce městské části Praha 3

1.1. podepsat příslušný dodatek

Ing. Vladislava H u j o v á
starostka městské části