Usnesení zastupitelstva č. 83 ze dne 29.3.2011

k darům z Grantového a podpůrného fondu městské části Praha 3

č.j.:  277/2011

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Zastupitelstvo městské části

 

U S N E S E N Í

 

č. 83

ze dne 29. 3. 2011

k darům z Grantového a podpůrného fondu městské části Praha 3

Zastupitelstvo městské části

I.       b e r e   n a    v ě d o m í

           

     doporučení Výboru Zastupitelstva městské části pro správu Grantového a podpůrného fondu městské části Praha 3 ze dne 3. března 2011 na poskytnutí  darů občanům, spolkům, sdružením a organizacím

 

 

II.      s c h v a l u j e

 

        poskytnutí darů z Grantového a podpůrného fondu v celkové výši 12.709.000,- Kč dle přílohy tohoto usnesení

 

 

III.    u k l á d á

 

         1. vedoucí odboru ekonomického

                   1.1. zajistit realizaci usnesení

        2. tajemníkovi  Výboru Grantového a podpůr. fondu městské části

          Praha 3

         2.1. dohlížet na dodržování grantových podmínek

 

Ing. Vladislava H u j o v á
starostka městské části