Usnesení zastupitelstva č. 82 ze dne 29.3.2011

poskytnutí peněžitého daru  z rozpočtu Městské části Praha 3 na rok 2011

č.j.:  221/2011

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Zastupitelstvo městské části

 

U S N E S E N Í

 

č. 82

ze dne 29. 3. 2011

k poskytnutí peněžitého daru  z rozpočtu Městské části Praha 3 na rok 2011

Zastupitelstvo městské části

I.       s c h v a l u j e

 

poskytnutí peněžitého daru z rozpočtu městské části Praha 3 na rok 2011 ve výši 100.000,- Kč Římskokatolické farnosti u kostela Nejsvětějšího Srdce Páně, nám. Jiřího z Poděbrad 112/19, 130 00 Praha 3 - Vinohrady, jakožto finančního podílu na obnově národní kulturní památky v rámci Programu regenerace MPRZ v roce 2011 ( oprava a restaurování vitrážových oken hlavní lodi kostela a obnova oken průčelí kostela), přičemž podíl finančních prostředků z Programu regenerace MPRZ MK ČR činí 200.000,- Kč a podíl vlastníka 34.000,- Kč.

 

 

II.      u k l á d á

 

1. Ing. Vladislavě Hujové, starostce městské části

1.1. podepsat příslušnou darovací smlouvu

 

Ing. Vladislava H u j o v á
starostka městské části