Usnesení zastupitelstva č. 81 ze dne 29.3.2011

ke stanovisku MČ P3 ke koncepci územního plánu v oblasti Nákladového nádraží Žižkov pro jednání rozkladové komise Ministerstva kultury ČR

č.j.:  279/2011

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Zastupitelstvo městské části

 

U S N E S E N Í

 

č. 81

ze dne 29. 3. 2011

ke stanovisku MČ P3 ke koncepci územního plánu v oblasti Nákladového nádraží Žižkov pro jednání rozkladové komise Ministerstva kultury ČR

 

Zastupitelstvo městské části 

I.       b e r e   n a   v ě d o m í

doporučení Rady městské části P3

II.       s c h v a l u j e

          stanoviska MČ P3 pro rozkladovou komisi MK ČR :

 

„Městská část P3 ke koncepci zástavby oblasti NNŽ zastává dlouhodobý konzistentní postoj na podkladě urbanistických studií Ing.arch.Sedláka. Od prosince 2008 zasíláme pořizovateli ÚP připomínky a  požadavky, podložené návrhem s využitím prodloužení Olšanské třídy pro koridor Jarovské spojky (později s vložením tramvaje) takto :     

- prosinec 2008 : připomínky a požadavky k návrhu konceptu;

- prosinec 2009 : stanoviska, námitky a připomínky k veř. projednání konceptu;

  - duben 2010 : podání podnětu k aktualizaci návrhu změny ÚP č. Z 2600/00

(týká se tzv.“kompromisní“ urbanistické studie, která zapracovala aktuální

požadavky vlastníků pozemků);

-         září 2010 : dodání podkladů pro zpracování návrhu změny ÚP č. Z 2600/00.

Koncept územního plánu, zpracovaný Útvarem rozvoje města a předložený Odborem územního plánu MHMP, navrhnul v roce 2009 řešení. Koncept ÚP byl, mezi jinými hledisky, i v souladu s požadavky a představami samosprávy, proto mu také MČ P3 vyjádřila podporu, obsahující navíc požadavek zapracování varianty s metrem IV.D do hlavního návrhu.

Orgány MČ P3 vyslovují svůj respekt k názorům odborníků, tvořících nový územní plán. Znovu zdůrazňujeme prioritu optimálního dopravního řešení oblasti, tak jak je zakreslena v konceptu ÚP.“

III.       u k l á d á

   1. Ing. Vladislavě Hujové, starostce městské části

            1.1. odeslat stanovisko MČ P3 pro rozkladovou komisi MK ČR

Ing. Vladislava H u j o v á
starostka městské části