Usnesení zastupitelstva č. 80 ze dne 29.3.2011

k poskytnutí přímé adresné finanční podpory nájemcům bytů s trvalým bydlištěm na území městské části Praha 3

č.j.:  232/2011

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Zastupitelstvo městské části

 

U S N E S E N Í

 

č. 80

ze dne 29. 3. 2011

k poskytnutí přímé adresné finanční podpory nájemcům bytů s trvalým bydlištěm na území městské části Praha 3

 

 

 Zastupitelstvo městské části

I.       s c h v a l u j e

 

poskytnutí přímé adresné finanční podpory dle přílohy č. 1, která je součástí tohoto usnesení

II.      u k l á d á

 

1. odboru bytů a nebytových prostor

         1.1. informovat žadatele o schválení přímé adresné finanční podpory

Ing. Vladislava H u j o v á
starostka městské části