Usnesení zastupitelstva č. 79 ze dne 29.3.2011

k použití prostředků z Fondu obnovy a rozvoje Městské části Praha 3 - poskytnutí daru a návratné bezúročné půjčky pro opravy a rekonstrukce domů na území MČ Praha 3

č.j.:  211/2011

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Zastupitelstvo městské části

 

U S N E S E N Í

 

č. 79

ze dne 29. 3. 2011

k použití prostředků z Fondu obnovy a rozvoje Městské části Praha 3 - poskytnutí daru a návratné bezúročné půjčky pro opravy a rekonstrukce domů na území MČ Praha 3

 

Zastupitelstvo městské části 

I.       s c h v a l u j e

poskytnutí daru a návratné bezúročné  půjčky  z Fondu obnovy a rozvoje MČ Praha 3, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

II.       u k l á d á

          1. odboru ekonomickému

1.1. připravit příslušné smlouvy o daru a návratné bezúročné  půjčce s vlastníky domů

         2.  Vladislavě Hujové, starostce městské části

2.1. podepsat příslušné smlouvy o daru a návratné bezúročné půjčce s vlastníky domů

Ing. Vladislava H u j o v á
starostka městské části