Usnesení zastupitelstva č. 72 ze dne 29.3.2011

k prodeji pronajatých bytových jednotek v budově čp. 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, vše v k.ú. Žižkov dle zák. č. 72/1994 Sb., Praha 3, Loudova 6, 4, Biskupcova 53, 55, 57, 59, 61

č.j.:  184/2011

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Zastupitelstvo městské části

 

U S N E S E N Í

 

č. 72

ze dne 29. 3. 2011

k prodeji pronajatých bytových jednotek v budově čp. 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, vše v k.ú. Žižkov dle zák. č. 72/1994 Sb., Praha 3, Loudova 6, 4, Biskupcova 53, 55, 57, 59, 61

 

Zastupitelstvo městské části

I.       s c h v a l u j e

          

prodej pronajatých bytových jednotek dle zák. č. 72/1994 Sb., níže uvedeným oprávněným nájemcům, popřípadě řádným pokračovatelům v nájmu

 

 

Bytová jednotka č. 2432/7 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 396/78653  na společných částech budovy čp. 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 4001/1, 4001/2, 4001/3, 3996, 3995/1, 3995/2, 3994, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    750 149,00 Kč

Bytová jednotka č. 2432/22 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 761/78653  na společných částech budovy čp. 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 4001/1, 4001/2, 4001/3, 3996, 3995/1, 3995/2, 3994, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    1 426 354,00 Kč      

Ceny uvedené u jednotlivých bytových jednotek jsou maximální ceny, které mohou být  u bytových jednotek sníženy v souladu se Souborem pravidel prodeje nemovitého majetku Městské části Praha 3 schváleným usnesením Zastupitelstva městské části Praha 3 č. 153 ze dne 24.4.2008

II.      u k l á d á

1. Ing. Vladislavě Hujové, starostce městské části

1.1. podepsat jednotlivé smlouvy o převodu bytové jednotky dle vzorové            

smlouvy o převodu bytové jednotky schválené Radou městské části

 

Ing. Vladislava H u j o v á
starostka městské části