Usnesení zastupitelstva č. 65 ze dne 29.3.2011

k prodeji pronajaté bytové jednotky č. 2138/21 v budově čp. 2138, vše v k.ú. Vinohrady dle zák. č. 72/1994 Sb., Praha 3, Slezská 114

č.j.:  234/2011

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Zastupitelstvo městské části

 

U S N E S E N Í

 

č. 65

ze dne 29. 3. 2011

k prodeji pronajaté bytové jednotky č. 2138/21 v budově čp. 2138, vše v k.ú. Vinohrady dle zák. č. 72/1994 Sb., Praha 3, Slezská 114

 

Zastupitelstvo městské části

I.       s c h v a l u j e

          

prodej pronajaté bytové jednotky dle zák. č. 72/1994 Sb., níže uvedenému oprávněnému nájemci, popřípadě řádným pokračovatelům v nájmu

    

Bytová jednotka č. 2138/21 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 544/22803  na společných částech budovy čp. 2138 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2990, vše k.ú. Vinohrady

Jméno:

Cena:    977 253,00 Kč

Cena uvedená u bytové jednotky je maximální cena, která může být snížena v souladu se Souborem pravidel prodeje nemovitého majetku Městské části Praha 3 schváleným usnesením Zastupitelstva městské části Praha 3 č. 153 ze dne 24.4.2008.

I.                 u k l á d á

 

1. Ing. Vladislavě Hujové, starostce městské části

1.1. podepsat  smlouvu o převodu bytové jednotky dle vzorové smlouvy o převodu bytové jednotky schválené Radou městské části

Ing. Vladislava H u j o v á
starostka městské části