Usnesení zastupitelstva č. 59 ze dne 29.3.2011

k prodeji pronajatých bytových jednotek v budově čp. 1704, vše v k.ú. Vinohrady dle zák. č. 72/1994 Sb., Praha 3, Vinohradská 98

č.j.:  170/2011

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Zastupitelstvo městské části

 

U S N E S E N Í

 

č. 59

ze dne 29. 3. 2011

 

k prodeji pronajatých bytových jednotek v budově čp. 1704, vše v k.ú. Vinohrady dle zák. č. 72/1994 Sb., Praha 3, Vinohradská 98

Zastupitelstvo městské části

I.       s c h v a l u j e

prodej pronajatých bytových jednotek dle zák. č. 72/1994 Sb., níže uvedeným oprávněným nájemcům, popřípadě řádným pokračovatelům v nájmu

Bytová jednotka č. 1704/1 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 439/8501 na společných částech budovy čp. 1704 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2705, vše k.ú. Vinohrady

Jméno: 

Cena:    842 044,00 Kč

Bytová jednotka č. 1704/2 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 533/8501 na společných částech budovy čp. 1704 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2705, vše k.ú. Vinohrady

Jméno: 

Cena:    1 038 335,00 Kč

Bytová jednotka č. 1704/3 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 1106/8501 na společných částech budovy čp. 1704 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2705, vše k.ú. Vinohrady

Jméno: 

Cena:    2 154 594,00 Kč

Bytová jednotka č. 1704/4 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 826/8501 na společných částech budovy čp. 1704 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2705, vše k.ú. Vinohrady

Jméno: 

Cena:    1 609 127,00 Kč

Bytová jednotka č. 1704/5 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 813/8501 na společných částech budovy čp. 1704 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2705, vše k.ú. Vinohrady

Jméno: 

Cena:    1 583 802,00 Kč

Bytová jednotka č. 1704/6 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 806/8501 na společných částech budovy čp. 1704 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2705, vše k.ú. Vinohrady

Jméno: 

Cena:    1 554 045,00 Kč

Bytová jednotka č. 1704/7 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 818/8501 na společných částech budovy čp. 1704 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2705, vše k.ú. Vinohrady

Jméno: 

Cena:    1 577 182,00 Kč

Bytová jednotka č. 1704/9 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 694/8501 na společných částech budovy čp. 1704 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2705, vše k.ú. Vinohrady

Jméno: 

Cena:    1 317 278,00 Kč

Bytová jednotka č. 1704/10 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 450/8501 na společných částech budovy čp. 1704 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2705, vše k.ú. Vinohrady

Jméno: 

Cena:    836 143,00 Kč

Ceny uvedené u jednotlivých bytových jednotek jsou maximální ceny, které mohou být  u bytových jednotek sníženy v souladu se Souborem pravidel prodeje nemovitého majetku Městské části Praha 3 schváleným usnesením Zastupitelstva městské části Praha 3 č. 153 ze dne 24.4.2008

II.      u k l á d á

 1.  Ing. Vladislavě Hujové, starostce městské části

         1.1. podepsat jednotlivé smlouvy o převodu bytové jednotky dle vzorové            

          smlouvy o převodu bytové jednotky schválené Radou městské části

Ing. Vladislava H u j o v á
starostka městské části