Usnesení zastupitelstva č. 58 ze dne 29.3.2011

k prodeji pronajaté bytové jednotky č. 1899/43 v budově čp. 1899, vše v k.ú. Žižkov dle zák. č. 72/1994 Sb., Praha 3, Baranova 6

č.j.:  157/2011

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Zastupitelstvo městské části

 

U S N E S E N Í

 

č. 58

ze dne 29. 3. 2011

  

k prodeji pronajaté bytové jednotky č. 1899/43 v budově čp. 1899, vše v k.ú. Žižkov dle zák. č. 72/1994 Sb., Praha 3, Baranova 6

Zastupitelstvo městské části

I.       s c h v a l u j e

           

prodej pronajaté bytové jednotky dle zák. č. 72/1994 Sb., níže uvedenému oprávněnému nájemci, popřípadě řádným pokračovatelům v nájmu

 Bytová jednotka č. 1899/43 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 536/26251 na společných částech budovy čp. 1899 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 1509 - vše k.ú. Žižkov

Jméno:

Cena:  968 359,-Kč

 

Cena uvedená u bytové jednotky je maximální cena, které může být snížena v souladu se Souborem pravidel prodeje nemovitého majetku Městské části Praha 3 schváleným usnesením Zastupitelstva městské části Praha 3 č. 153 ze dne 24.4.2008.

II.      u k l á d á

1. Ing. Vladislavě Hujové, starostce městské části

1.1. podepsat smlouvu o převodu bytové jednotky dle vzorové smlouvy o převodu bytové jednotky schválené Radou městské části

 

Ing. Vladislava H u j o v á
starostka městské části