Usnesení zastupitelstva č. 57 ze dne 29.3.2011

k prodeji pronajaté bytové jednotky č. 1666/6 v budově čp. 1666, vše v k.ú. Vinohrady dle zák. č. 72/1994 Sb., Praha 3, Kolínská 19

č.j.:  209/2011

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Zastupitelstvo městské části

 

U S N E S E N Í

 

č. 57

ze dne 29. 3. 2011

k prodeji pronajaté bytové jednotky č. 1666/6 v budově čp. 1666, vše v k.ú. Vinohrady dle zák. č. 72/1994 Sb., Praha 3, Kolínská 19

Zastupitelstvo městské části

I.       s c h v a l u j e

           

prodej pronajaté bytové jednotky dle zák. č. 72/1994 Sb., níže uvedeným oprávněným nájemcům, popřípadě řádným pokračovatelům v nájmu

 

Bytová jednotka č. 1666/6 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 848/18854 na společných částech budovy čp. 1666 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2691, vše k.ú. Vinohrady

Jméno:     

Cena:  1 512 545,00Kč

Cena uvedená u bytové jednotky je maximální cena, které může být snížena v souladu se Souborem pravidel prodeje nemovitého majetku Městské části Praha 3 schváleným usnesením Zastupitelstva městské části Praha 3 č. 153 ze dne 24.4.2008.

II.      u k l á d á

1. Ing. Vladislavě Hujové, starostce městské části

1.1. podepsat smlouvu o převodu bytové jednotky dle vzorové  smlouvy o převodu bytové jednotky schválené Radou městské části

Ing. Vladislava H u j o v á
starostka městské části