Usnesení zastupitelstva č. 56 ze dne 29.3.2011

ke změně spoluvlastnických podílů na společných částech domu čp. 2664 a spoluvlastnických podílů k pozemku parc. č. 3606/11, vše k.ú. Žižkov, Praha 3, Pod Lipami 5

č.j.:  189/2011

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Zastupitelstvo městské části

 

U S N E S E N Í

 

č. 56

ze dne 29. 3. 2011

ke změně spoluvlastnických podílů na společných částech domu čp. 2664 a spoluvlastnických podílů k pozemku parc. č. 3606/11, vše k.ú. Žižkov, Praha 3, Pod Lipami 5 u

- bytové jednotky č. 2664/4 z 420/18324 na 420/18350

- bytové jednotky č. 2664/9 z  420/18324 na 420/18350

- bytové jednotky č. 2664/13 z 420/18324 na 420/18350

- bytové jednotky č. 2664/17 z 420/18324 na 420/18350

- bytové jednotky č. 2664/21 z 420/18324 na 420/18350

- bytové jednotky č. 2664/22 z  553/18324 na 553/18350

 

I.       s c h v a l u j e

 

          změnu spoluvlastnických podílů na společných částech domu čp. 2664 a spoluvlastnických podílů k pozemku parc.č. 3606/11, vše k.ú. Žižkov, Praha 3, Pod Lipami 5 u:

                   - bytové jednotky č. 2664/4 z 420/18324 na 420/18350

                    - bytové jednotky č. 2664/9 z  420/18324 na 420/18350

                    - bytové jednotky č. 2664/13 z 420/18324 na 420/18350

                    - bytové jednotky č. 2664/17 z 420/18324 na 420/18350

                    - bytové jednotky č. 2664/21 z 420/18324 na 420/18350

                    - bytové jednotky č. 2664/22 z  553/18324 na 553/18350

II.      u k l á d á

1. Ing. Vladislavě Hujové, starostce městské části

1.1. podepsat příslušnou změnu prohlášení vlastníka dle přílohy tohoto usnesení

Ing. Vladislava H u j o v á
starostka městské části