Usnesení zastupitelstva č. 55 ze dne 29.3.2011

k dodatku č. 2 ke Smlouvě o půjčce č. S 814/08 mezi Bytovým podnikem v Praze 3 v likvidaci a Městskou částí Praha 3

č.j.:  224/2011

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Zastupitelstvo městské části

 

U S N E S E N Í

 

č. 55

ze dne 29. 3. 2011

k dodatku č. 2 ke Smlouvě o půjčce č. S 814/08 mezi Bytovým podnikem v Praze 3 v likvidaci a Městskou částí Praha 3

 

Zastupitelstvo městské části

I.       s c h v a l u j e 

 

dodatek č. 2 ke Smlouvě o půjčce č. S 814/08 mezi Bytovým podnikem v Praze 3 v likvidaci a Městskou částí Praha 3 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

II.      u k l á d á

 

1. Ing. Vladislavě Hujové, starostce městské části

1.1. podepsat příslušný dodatek ke smlouvě o půjčce č. S 814/08 včetně exekutorského zápisu uvedeného v tomto dodatku

Ing. Vladislava H u j o v á
starostka městské části