Usnesení zastupitelstva č. 53 ze dne 29.3.2011

k rozpočtovému výhledu městské části Praha 3 na období 2012 – 2015

č.j.:  262/2011

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Zastupitelstvo městské části

 

U S N E S E N Í

 

č. 53

ze dne 29. 3. 2011

k rozpočtovému výhledu městské části Praha 3 na období 2012 – 2015

Zastupitelstvo městské části

I.         s c h v a l u j e

rozpočtový výhled městské části Praha 3 na období 2012 – 2015 dle přílohy č. 1, která je součástí tohoto usnesení

Ing. Vladislava H u j o v á
starostka městské části