Usnesení zastupitelstva č. 52 ze dne 29.3.2011

k rozpočtu městské části Praha 3 na rok 2011

č.j.:  264/2011

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Zastupitelstvo městské části

 

U S N E S E N Í

 

č. 52

ze dne 29. 3. 2011

k rozpočtu městské části Praha 3 na rok 2011

Zastupitelstvo městské části

I.     s c h v a l u j e

rozpočet městské části Praha 3 na rok 2011 v objemu příjmů ve výši 956 459,1 tis. Kč, v objemu výdajů ve výši 1 167 269,5 tis. Kč, a saldem Tř. 8 – Financování ve výši 210 810,4 tis. Kč, dle přílohy č. 1, která je součástí tohoto usnesení

II.      u k l á d á

 

všem vedoucím odborů a ředitelům příspěvkových organizací

dodržovat rozpočtovou kázeň

III.    p o v ě ř u j e

 

Radu městské části

1. prováděním rozpočtových opatření bez dopadu na objem rozpočtu příjmů a výdajů v jednotlivých případech do výše 10 000 tis. Kč

2. prováděním rozpočtových opatření v souvislosti s účelovými dotacemi ze státního rozpočtu a rozpočtu hlavního města Prahy do výše stanovené usnesením příslušného orgánu HMP

Ing. Vladislava H u j o v á
starostka městské části