Usnesení zastupitelstva č. 51 ze dne 29.3.2011

ke stanovení výše odměn za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva městské části od 1.1.2011

č.j.:  216/2011

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Zastupitelstvo městské části

 

U S N E S E N Í

 

č. 51

ze dne 29. 3. 2011

ke stanovení výše odměn za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva městské části od 1.1.2011

 

Zastupitelstvo městské části

I.       b e r e   n a   v ě d o m í

         že počet obyvatel Městské části Praha 3 činil k 1.1.2010   73 479 osob

 

II.               s c h v a l u j e

výši měsíční odměny pro neuvolněné členy zastupitelstva městské části s účinností od 1.1.2011 takto:

1.                člen rady městské části                                       3 516,-- Kč

2.                předseda výboru zastupitelstva městské části   2 813,-- Kč

3.                předseda komise rady městské části                  2 813,-- Kč

4.                člen výboru zastupitelstva městské části            2 252,-- Kč

5.                člen komise rady městské části                           2 252,-- Kč

6.                člen zastupitelstva městské části                        1 207,-- Kč

7.                předseda zvláštního orgánu                                5 503,-- Kč

8.                člen zvláštního orgánu                                        2 252,-- Kč

III.           u k l á d á

oddělení personální práce a mezd

zajistit vyplácení odměn

Ing. Vladislava H u j o v á
starostka městské části